Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική ανάπτυ-ξη και εξέλιξη, πετυχαίνοντας να καταστεί ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας σε αρκετές χώ-ρες, αλλά και ένα πεδίο το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στην ανάπτυξη των δημόσιων πολιτι-κών. Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης με την οποία ήρθαν αντιμέτωπες σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης από το 2008 και μετά, η έννοια της Κ.Αλ.Ο. συζητήθηκε ως μία πρόταση για να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήματα μέσω μίας εναλλακτικής επιχειρηματικής κατεύθυνσης. Ειδικά, στην Ελλάδα, όπου εδώ και μία δεκαετία και πλέον η κοινωνία βιώνει μία σύνθετη και πα-ρατεταμένη κρίση, η πρόταση της Κ.Αλ.Ο. βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Η οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια όλες τις δομικές αδυναμίες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την κάλυψη των αναγκών που έχουν οι πολίτες, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ένας τρίτος τομέας που επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστι-κές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) ως ένας νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας (Ν4019/2011) έρχο-νται να απαντήσουν να απαντήσουν σε αυτό το κενό. Κατά βάση οι Κοιν.Σ.Επ. είναι ένας αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Οι Κοιν.Σ.Επ. διοικούνται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία τους βασίζεται στην επιδίωξη του συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος τους προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό και μόνο συμφέρον. Η παρούσα εμπειρική έρευνα έχει στόχο να μελετήσει το σύστημα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και την εμπειρία των μελών των Κοιν.Σ.Επ. του Νομού Μαγνησίας. Ουσιαστικά, στο-χεύει να αναδείξει τις πρωτοβουλίες του κέντρου στήριξης για την πλαισίωση και στήριξη των Κ.Αλ.Ο. καθώς και την ανάπτυξη και δυναμική της Κ.Αλ.Ο. στον Ν. Μαγνησίας, έτσι όπως αποτυ-πώνεται στο μητρώο επιχειρήσεων, που τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-θέσεων.

Previous Article

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Next Article

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Εναλλακτική Προοπτική Ανάπτυξης: Προκλήσεις και προοπτικές

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η δομή και η εξέλιξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να αναζητηθούν οι προοπτικές και οι απειλές της ανάπτυξής της. Έτσι, αναφέρθηκαν οι βασικοί ορισμοί που […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Από το 2009, με την έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κράτος εμφανίζει σημαντική αδυναμία στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που προκύπτουν ως απόρροια της κρίσης. Σε αυτή […]