Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε στην Ε’ Δημοτικού να σχεδιαστεί και να αξιολογηθεί ένα καθοδηγούμενο ερευνητικό σχέδιο (project) μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», ενώ υπήρξαν αντίστοιχες διαθεματικές συνδέσεις με τα μαθήματα της Γλώσσας, των Εικαστικών και των Τ.Π.Ε.

Σκοπός της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας ήταν να διδαχθούν με έναν εμπλουτισμένο και σύγχρονο τρόπο οι έννοιες αυτοδιαχείριση, πολιτειότητα, κοινοί πόροι, ο θεσμός των κοινών και η σύνδεση τους με την κοινωνία σήμερα, η ορθολογική χρήση των πόρων και τέλος τα χαρακτηριστικά των κοινών δομών διακυβέρνησης. Μεθοδολογικά χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα η οποία κρίνεται καταλληλότερη ώστε να διερευνηθούν οι ιδέες και οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ειδικότερα, υπήρξε παρατήρηση και συμπλήρωση ημερολογίου για κάθε διδακτική ώρα από την ερευνήτρια. Σε επίπεδο παραγωγής διδακτικού υλικού δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό σενάριο (6-8 διδακτικών ωρών) με τη μορφή καθοδηγούμενου project με τα αντίστοιχα φύλλα δραστηριοτήτων, σύντομοι οδηγοί για τον εκπαιδευτικό και μαθητή/ήτρια σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ, παρουσιάσεις (ppt) καθώς και ότι άλλο εκπαιδευτικό υλικό χρειάστηκε από τις επιμέρους ανάγκες που προέκυψαν.

Ευελπιστούμε η προτεινόμενη διπλωματική εργασία να συμβάλει στο πεδίο της εκπαίδευσης και των Κοινών, όπου δεν υπάρχουν αρκετές αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες καθώς και στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας και της έρευνας γενικότερα.

Previous Article

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Next Article

Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Στην σημερινή εποχή έχει διαμορφωθεί ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα από συνεχείς κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, όπου το καπιταλιστικό σύστημα έχει επιβάλει τους δικούς του κανόνες στην διαμόρφωση της αγοράς δημιουργώντας ένα κλίμα άκρατου ανταγωνισμού, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]