Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσων» αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση διδακτικών προτάσεων και εμπλουτισμένων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσω της τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε στην Ε’ Δημοτικού να σχεδιαστεί και να αξιολογηθεί ένα καθοδηγούμενο ερευνητικό σχέδιο (project) μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», ενώ υπήρξαν αντίστοιχες διαθεματικές συνδέσεις με τα μαθήματα της Γλώσσας, των Εικαστικών και των Τ.Π.Ε.

Σκοπός της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας ήταν να διδαχθούν με έναν εμπλουτισμένο και σύγχρονο τρόπο οι έννοιες αυτοδιαχείριση, πολιτειότητα, κοινοί πόροι, ο θεσμός των κοινών και η σύνδεση τους με την κοινωνία σήμερα, η ορθολογική χρήση των πόρων και τέλος τα χαρακτηριστικά των κοινών δομών διακυβέρνησης. Μεθοδολογικά χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα η οποία κρίνεται καταλληλότερη ώστε να διερευνηθούν οι ιδέες και οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ειδικότερα, υπήρξε παρατήρηση και συμπλήρωση ημερολογίου για κάθε διδακτική ώρα από την ερευνήτρια. Σε επίπεδο παραγωγής διδακτικού υλικού δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό σενάριο (6-8 διδακτικών ωρών) με τη μορφή καθοδηγούμενου project με τα αντίστοιχα φύλλα δραστηριοτήτων, σύντομοι οδηγοί για τον εκπαιδευτικό και μαθητή/ήτρια σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ, παρουσιάσεις (ppt) καθώς και ότι άλλο εκπαιδευτικό υλικό χρειάστηκε από τις επιμέρους ανάγκες που προέκυψαν.

Ευελπιστούμε η προτεινόμενη διπλωματική εργασία να συμβάλει στο πεδίο της εκπαίδευσης και των Κοινών, όπου δεν υπάρχουν αρκετές αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες καθώς και στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας και της έρευνας γενικότερα.

Previous Article

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Next Article

Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Πληθοχρηματοδότηση στην ΚΑΟ: Μια Κριτική Επισκόπηση από τα Κινήματα στις Υπηρεσίες

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της πληθοχρηματοδότησης στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Πληθοχρηματοδότηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών μέσω συνεισφοράς πολλών μικρών επενδυτών. Τα τελευταία χρόνια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της ΚΑΟ – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι προκλήσεις για τη νέα Περίοδο 2021-2027. Οι περιπτώσεις των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απόρροια της οικονομικής κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έθεσε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την βιώσιμη ανάκαμψη και την εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες […]