Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εναλλακτικών εγχειρημάτων που υιοθετούν αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας ως μέρους των κοινωνικών κινημάτων. Συγκεκριμένα, μελετά τέτοια εγχειρήματα που μάχονται υπέρ της φυλετικής ισότητας και που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εξαιτίας των συνεχών κοινωνικών και πολιτικών διακρίσεων εις βάρος των αφροαμερικανών. Πολλοί συνδέουν τα κινήματα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων με πρακτικές όπως είναι οι διαδηλώσεις, οι πορείες, οι εξεγέρσεις και άλλες διεκδικητικές πρακτικές.

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη διερευνά με ποιους τρόπους η διαχρονική αυτή ρατσιστική παθογένεια έχει οδηγήσει πολλούς αφροαμερικανούς να στρέφονται προς τα κινήματα με σκοπό την κατάργηση του φυλετικού διαχωρισμού στην πράξη. Μέσα από έρευνα πρωτογενών πηγών που ανιχνεύτηκαν στο διαδίκτυο γίνεται προσπάθεια εξέτασης εναλλακτικών πρωτοβουλιών ως χώρων ανάπτυξης εγχειρημάτων που ακολουθώντας τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας λειτουργούν συμπληρωματικά με τα κοινωνικά κινήματα ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις για την επίτευξη των στόχων τους και την κοινωνική αλλαγή.

Φαίνεται έτσι με ποιους τρόπους έννοιες όπως η προεικόνιση, η αυτονομία και η αλληλεγγύη συνδέονται μεταξύ τους για να καλυφθεί το κενό που η ρατσιστική κουλτούρα έχει προκαλέσει στις κοινότητες των αφροαμερικανών. Ωστόσο, η έρευνα αυτή αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του θέματος και σίγουρα μία πιο ενδελεχής μελέτη θα μπορούσε να δώσει περισσότερα αποτελέσματα σχετικά με αυτό, καθώς ο χρόνος για την συγγραφή της παρούσας ήταν περιορισμένος και οι συνθήκες λόγω της πανδημίας δεν επέτρεψαν μία πιο εκτεταμένη έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα.

Previous Article

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας

Next Article

Ο ρόλος της διακυβέρνησης στην προώθηση της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας σε οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

Ενώ τα κοινά είναι μία έννοια σύγχρονη, η φιλοσοφία της (ως θεσμός αυτοδιαχείρισης κοινών πόρων από μια κοινότητα ανθρώπων) έχει νοηματικό περιεχόμενο και σε παλαιότερες κοινωνίες οι οποίες παρουσιάζουν αρκετά διαφοροποιημένο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ρόλο των ηθικών τραπεζών αφενός ως προς το θεωρητικό τους κομμάτι, με την μελέτη βασικών εννοιών και γεγονότων που τις χαρακτηρίζουν και αφετέρου διεισδύει στα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Εισαγωγή: Ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η ένταξη των ατόμων στο εργασιακό χώρο και οι συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην μεγάλη αύξηση των […]