ΚΑΟ και Πρόσβαση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Παραγωγή Χρηματοδοτήσεων και Ρύθμιση Οφειλών στον Επιχειρηματικό Κύκλο μέσα από Μελέτες Περίπτωσης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, αναζητούν διαρκώς τρόπους να στηριχθούν χρηματοπιστωτικά όχι μόνο για την έναρξη της δραστηριότητας τους αλλά και για την περαιτέρω επιβίωση και ανάπτυξη τους με τελικό προορισμό την επίτευξη του σκοπού τους.

Μέσα από την εργασία αυτή αναλύεται η έννοια της πρόσβασης στην χρηματοδότηση για τα εγχειρήματα της ΚΑΟ, καταγράφονται οι εγγυήσεις που απαιτούνται για την δανειοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα και εξετάζονται κατά πόσο η ρύθμιση οφειλών των εγχειρημάτων αυτών, που υλοποιείται είτε από τις τράπεζες είτε από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΑΕΔΑΔΠ, νόμος 2015) συμβάλλει στη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται μία αναλυτική καταγραφή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων των τραπεζών και εξετάζεται εάν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τα εγχειρήματα της ΚΑΟ, ερευνώνται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που τα πιστωτικά ιδρύματα αντιλαμβάνονται ως επιθυμητούς δανειολήπτες, αναλύεται η έννοια της ρύθμισης οφειλών δανειακών προγραμμάτων και παρουσιάζονται οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του πλαισίου της ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια μελετάται η ύπαρξη ή μη διαφορετικών παραμέτρων στη διαδικασία της ρύθμισης οφειλών των εγχειρημάτων της ΚΑΟ όταν η διαχείριση του αιτήματος της ρύθμισης πραγματοποιείται από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα που τους χορήγησε τα δάνεια και όταν πραγματοποιείται από ΑΕΔΑΔΠ, για το λόγο αυτό γίνεται διαχωρισμός στις απαιτήσεις από δάνεια σε ανατεθημένες ή πουλημένες σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και μη πουλημένες που παραμένουν στη διαχείριση των τραπεζών, σύμφωνα και με την νομοθεσία περί ρύθμισης οφειλών.

Η παρούσα εργασία αναδεικνύει τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που περιέχονται στην «αναζωογόνηση» των χρηματοδοτήσεων για τα εγχειρήματα της ΚΑΟ όσο αφορά την παραγωγική τους δραστηριότητα και τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν για την διαιώνιση του κοινωνικού έργου που παράγουν, μέσα από τη ρύθμιση των οφειλών τους που επιτυγχάνεται με τις ΑΕΔΑΔΠ ως καλή πρακτική σε αντίθεση με την συνήθη αρνητική θεώρηση της.

Previous Article

Η μικροχρηματοδότηση ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Next Article

Συγκρίνοντας την Τραπεζική Εποπτεία Συνεταιριστικών και Συστημικών Τραπεζών: Λειτουργία, Περιορισμός ή Προαγωγή της ΚAO;

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα και εκπαιδευτικά κοινά: μια συγκριτική μελέτη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές εκπαιδευτικές προτάσεις, που αναδεικνύουν την ακαταλληλότητα και την αδυναμία του κυρίαρχου εκπαιδευτικού συστήματος να εντάξει το σύνολο των παιδιών και των νέων στους κόλπους του, καθώς αυτό (το εκπαιδευτικό […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αυτό που επιδιώξαμε να αναδείξουμε στη συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία και αποτελεί και τον στόχο του θέματος της είναι να εμβαθύνουμε στην λειτουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε με την παράθεση της σχετικής θεωρητικής τεκμηρίωσης, η οποία μας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής βιωματικής μάθησης μεταξύ μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) σε πλαίσιο ομοτιμίας, και τα οφέλη που έχει μια τέτοια προσέγγιση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και το πεδίο […]