Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

H παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να αντλήσει χρηματοδότηση μέσα από καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται στη κοινοτική πίστωση, στις συμπράξεις και στα συμβόλαια χρηματοδότησης με βάση τα αποτελέσματα. Oι παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που προέρχονται από Ίδια κεφάλαια, Επενδυτικά κεφάλαια, Δανειακά κεφάλαια, δωρεές και επιχορηγήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του πεδίου. Υβριδικά, καινοτόμα εργαλεία αναδεικνύονται περισσότερο υποσχόμενα γιατί στρέφονται στην κεφαλαιαγορά και στην απευθείας χρηματοδότηση από ιδιώτες και ταμεία χωρίς να αναγκάζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις να παρεκκλίνουν από τους σκοπούς τους και μπορούν να υποστηρίξουν την εμπιστοσύνη και την χρηματοδοτική πίστη ανάμεσα στις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές αντίκτυπου. Κάποιες πηγές άντλησης χρηματοδότησης αποτελούν η φιλανθρωπία επιχειρηματικών συμμετοχών, η συμμετοχική χρηματοδότηση, η μικροχρηματοδότηση και τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου και στις δυνατότητες να χρηματοδοτήσουν κάποιο κοινωνικό σκοπό. Βασικός λόγος επιλογής του συγκεκριμένου εργαλείου χρηματοδότησης είναι ότι εκτός από πρόσφατη χρηματοοικονομική καινοτομία, αποτελεί και κοινωνική καινοτομία, με την έννοια ότι βασίζονται στη συνεργασία του τρίτου τομέα, του κράτους και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήματα. Μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση και την παρουσίαση μελετών περίπτωσης αξιολογούνται τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου ως εργαλείο χρηματοδότησης και προώθησης κοινωνικών επενδύσεων. Παράλληλα, διερευνώνται οι δυνατότητες επιτυχίας ενός ομολόγου κοινωνικού αντίκτυπου στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κοινωνικοί τομείς στους οποίους τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου θα μπορούσαν να δράσουν θετικά στη προσέλκυση επενδύσεων.

Previous Article

Αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ο οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος

Next Article

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και εξετάζει την περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου με έδρα την Ανατολή Αγιάς του Νομού Λάρισας. Σκοπός είναι να μελετήσει και να […]