Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο.) στηρίζονται ουσιαστικά στους ανθρώπινους και τους οικονομικούς πόρους. Ωστόσο, επειδή οι οικονομικοί δεν είναι πάντα διασφαλισμένοι και εξασφαλισμένοι, οι ανθρώπινοι, τόσο κατά τη διάρκεια της ίδρυσης των κοινωνικών εγχειρημάτων, όσο και αυτή της λειτουργίας τους, αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα. Ειδικότερα, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), για την ίδρυση της οποίας απαιτούνται τουλάχιστον πέντε άτομα, τα αρχικά μέλη της, οι σχέσεις μεταξύ τους μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της. Οι γνώσεις των μελών, οι δεξιότητες, τα δυνατά και αδύνατα σημεία, καθώς και η διαχείριση αυτών των δεδομένων αποτελούν το αντικείμενο αυτής της εργασίας.

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην παρακολούθηση των αρχών ίδρυσης και λειτουργίας μιας ομάδας και τα βήματα που απαιτούνται για να αποκτήσει χαρακτηριστικά ώριμης ομάδας. Ουσιαστικά, παρακολουθείται από την πρώτη στιγμή που συγκροτείται μια ομάδα μέχρι το σημείο επίτευξης του στόχου της, αναλύονται αντιδράσεις, συναισθήματα των μελών και εξετάζονται βήματα στο πλαίσιο συνύπαρξης των ατόμων – μελών της ομάδας και διακρίνεται το σημείο εκείνο που τη χαρακτηρίζει ώριμη και τα μέλη κινούνται σε πλαίσιο ωριμότητας. Μέσα από την εργασία ερευνάται η σημασία της ωριμότητας ως στοιχείο όχι μόνο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, αλλά για την επίτευξη της βιωσιμότητας.

Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΚΑΦΕΧ, σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και φαίνεται να υπάρχουν αρκετά στοιχεία που συναντιούνται, από αυτά που μελετήθηκαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Επίσης, προκύπτει ότι η λειτουργία του εγχειρήματος πραγματοποιείται με ομαδικό τρόπο και παράλληλα τηρούνται συνεταιριστικές αρχές ομαδικής-δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Από αυτές τις παρατηρήσεις αναδεικνύεται η ουσιαστική συμβολή της ώριμης λειτουργίας στη βιωσιμότητα, αφού δεν αποσπάται η προσοχή από την επίτευξη του κοινού στόχου.

Previous Article

Κοινά και Πολιτειότητα: Μια εμπλουτισμένη διδακτική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών μέσω

Next Article

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Στα πλαίσια της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών δη για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης και εθνικής ανάταξης για την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και πεδίο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προσεγγίσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα της κρίσης: οπτικές από τον χώρο των κινημάτων και της αριστεράς

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να χαρτογραφηθούν οι προσεγγίσεις εκείνες που αναδύθηκαν ως κυρίαρχες σε σχέση με τον κοινωνικό μετασχηματισμό τα χρόνια της επονομαζόμενης «κρίσης» στην Ελλάδα, μέσα από την οπτική των ανθρώπων που συμμετείχαν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κινήματα, ΚΑΟ και φυλετικές διακρίσεις. Εγχειρήματα και πρακτικές προεικόνισης

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εναλλακτικών εγχειρημάτων που υιοθετούν αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας ως μέρους των κοινωνικών κινημάτων. Συγκεκριμένα, μελετά τέτοια εγχειρήματα που μάχονται υπέρ της φυλετικής ισότητας και που αναπτύχθηκαν […]