Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συνεταιρισμοί και γενικότερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια διαφορετική ανάπτυξη έναντι της κυρίαρχης. Πρόκειται για εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα που προάγουν στις αρχές την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αντιτίθεται στην καπιταλιστική οικονομία της ανάπτυξης. Σκοπός εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η διερεύνηση της συμβολής των εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη μέσα από την μελέτη ενός υφιστάμενου εγχειρήματος, που ακολουθεί τη συνεταιριστική οργάνωση λειτουργίας.

Ως μελέτη περίπτωσης έχει επιλεχθεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρίνιου». Δύο είναι τα κεντρικά ερωτήματα της έρευνας: αφενός ποια είναι η πορεία της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης και αφετέρου πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο της στην τοπική κοινωνία οι πολίτες του Δήμου Αγρινίου. Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε είναι τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια συνέντευξη βάθους με στέλεχος της διοίκησης του Συνεταιρισμού. Η ποσοτική έρευνα περιλαμβάνει διαδικτυακή έρευνα μέσω δομημένου ερωτηματολογίου σε πολίτες του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, ο αγροτικός συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» αποτελεί ένα παράδειγμα εταιρικής μορφής που έχει την δυνατότητα να επιτυγχάνει ταυτόχρονα, οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς συμβάλλοντας στην συνολική ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Previous Article

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Next Article

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο) θεωρούνται το όχημα για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την ενεργειακή μετάβαση. Η κατάσταση στην Ευρώπη δείχνει, μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα, ότι οι πολίτες δρουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εφαρμογή Μεθόδων Κοινωνικής & Διοικητικής Λογιστικής και Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου σε Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.): Εφαρμογή στον Αστικό Συνεταιρισμό “Το Παγκάκι”

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (εφεξής και Κ.ΑΛ.Ο) αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, η δε οικονομική τους οργάνωση ακολουθεί τους κανόνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ενώ η αποτύπωση της λογιστικής εικόνας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους κατά την διαδικασία παραγωγής εγχειρημάτων ΚΑΟ μέσα από την εξέταση ελληνικών περιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την μέτρηση του κοινωνικού οφέλους είναι η μέθοδος μέτρησης […]