Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η συμβολή των εγχειρημάτων της Κ.Α.Ο. στην τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρίνιου”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι συνεταιρισμοί και γενικότερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια διαφορετική ανάπτυξη έναντι της κυρίαρχης. Πρόκειται για εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα που προάγουν στις αρχές την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αντιτίθεται στην καπιταλιστική οικονομία της ανάπτυξης. Σκοπός εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η διερεύνηση της συμβολής των εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη μέσα από την μελέτη ενός υφιστάμενου εγχειρήματος, που ακολουθεί τη συνεταιριστική οργάνωση λειτουργίας.

Ως μελέτη περίπτωσης έχει επιλεχθεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρίνιου». Δύο είναι τα κεντρικά ερωτήματα της έρευνας: αφενός ποια είναι η πορεία της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης και αφετέρου πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο της στην τοπική κοινωνία οι πολίτες του Δήμου Αγρινίου. Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε είναι τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια συνέντευξη βάθους με στέλεχος της διοίκησης του Συνεταιρισμού. Η ποσοτική έρευνα περιλαμβάνει διαδικτυακή έρευνα μέσω δομημένου ερωτηματολογίου σε πολίτες του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, ο αγροτικός συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» αποτελεί ένα παράδειγμα εταιρικής μορφής που έχει την δυνατότητα να επιτυγχάνει ταυτόχρονα, οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς συμβάλλοντας στην συνολική ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Previous Article

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Next Article

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]