Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο) θεωρούνται το όχημα για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την ενεργειακή μετάβαση. Η κατάσταση στην Ευρώπη δείχνει, μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα, ότι οι πολίτες δρουν από κοινού, μέσα από συνεργατικά σχήματα, τις λεγόμενες Ενεργειακές Κοινότητες και συμμετέχουν στην διαδικασία παραγωγής, κατανάλωσης, διανομής, αποθήκευσης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, με την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην Ελλάδα ο θεσμός των Εν. Κοιν. φαίνεται να γίνεται αποδεκτός απ’ την κοινωνία, αν και είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των Ενεργειακών Κοινοτήτων, που συστάθηκαν στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας με πρωτοβουλία της συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» και ο ρόλος τους στην τοπική ανάπτυξη και την ενεργειακή καινοτομία. Παράλληλα, η εργασία διερευνά τα κίνητρα και τις προσδοκίες των μελών που επένδυσαν στις Ενεργειακές Κοινότητες και εάν αυτές λειτουργούν υπό το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Για το σκοπό αυτό ως μεθοδολογία της έρευνας πεδίου χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει τη χρήση του εργαλείου των ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε βάθος, με στελέχη των Ενεργειακών Κοινοτήτων και της «Ένωσης Αγρινίου». Η ποσοτική έρευνα περιλαμβάνει τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου προς τα μέλη των Ενεργειακών Κοινοτήτων Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή από τη λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, οι Ενεργειακές Κοινότητες φαίνεται ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές, αν και βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο λειτουργίας.

Previous Article

Οι κοινωνικές αξίες και ο παραγόμενος κοινωνικός αντίκτυπος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η περίπτωση του “Κλίμαξ Plus”

Next Article

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εργασία ως κοινό. Η ανάδυση και διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας στην πόλη

Η διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του ρόλου της συναισθηματικής εργασίας στη δημιουργία κοινών εντός των συνεργατικών σχηματισμών και δι’ αυτής, στην ανάδυση και διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας στο αστικό περιβάλλον. Πεδίο έρευνας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Από το 2009, με την έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κράτος εμφανίζει σημαντική αδυναμία στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που προκύπτουν ως απόρροια της κρίσης. Σε αυτή […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη […]