Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο) θεωρούνται το όχημα για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την ενεργειακή μετάβαση. Η κατάσταση στην Ευρώπη δείχνει, μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα, ότι οι πολίτες δρουν από κοινού, μέσα από συνεργατικά σχήματα, τις λεγόμενες Ενεργειακές Κοινότητες και συμμετέχουν στην διαδικασία παραγωγής, κατανάλωσης, διανομής, αποθήκευσης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, με την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην Ελλάδα ο θεσμός των Εν. Κοιν. φαίνεται να γίνεται αποδεκτός απ’ την κοινωνία, αν και είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των Ενεργειακών Κοινοτήτων, που συστάθηκαν στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας με πρωτοβουλία της συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» και ο ρόλος τους στην τοπική ανάπτυξη και την ενεργειακή καινοτομία. Παράλληλα, η εργασία διερευνά τα κίνητρα και τις προσδοκίες των μελών που επένδυσαν στις Ενεργειακές Κοινότητες και εάν αυτές λειτουργούν υπό το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Για το σκοπό αυτό ως μεθοδολογία της έρευνας πεδίου χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει τη χρήση του εργαλείου των ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε βάθος, με στελέχη των Ενεργειακών Κοινοτήτων και της «Ένωσης Αγρινίου». Η ποσοτική έρευνα περιλαμβάνει τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου προς τα μέλη των Ενεργειακών Κοινοτήτων Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή από τη λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, οι Ενεργειακές Κοινότητες φαίνεται ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές, αν και βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο λειτουργίας.

Previous Article

Οι κοινωνικές αξίες και ο παραγόμενος κοινωνικός αντίκτυπος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η περίπτωση του “Κλίμαξ Plus”

Next Article

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη, αφενός της λειτουργίας και αφετέρου της δημοκρατικότητας της διακυβέρνησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο στήριξης των φορέων ΚΑΛΟ στην Ελλάδα

Το αντικείμενο της παρούσας εργασία είναι η μελέτη των δημόσιων συμβάσεων ως πολιτική στήριξης των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Η αρχική προσέγγιση αφορά την κοινωνική οικονομία, τι επιδιώκεται από την καθιέρωση της και […]