25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εισαγωγή: Ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η ένταξη των ατόμων στο εργασιακό χώρο και οι συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην μεγάλη αύξηση των ανέργων. Μία ιδιαίτερη ομάδα που έχει πληγεί είναι των ψυχικώς ασθενών ατόμων, οι όποιοι ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης στιγματίζονται και δεν προτιμώνται ιδιαιτέρως στον τομέα της εργασιακής απασχόλησης.

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη του αντίκτυπου της κοινωνικής οικονομίας και των πλαισίων της στην εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχικές ασθένειες. Ειδικότερα επιχειρείται η αναζήτηση των βασικών χαρακτηριστικών των ΚΟΙΣΠΕ και η ανάδειξη του ρόλου της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ψυχικά πασχόντων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και ο προσδιορισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις όσον αφορά τη λειτουργία τους. Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε βιβλία, άρθρα και ιστοσελίδες, των ετών 1997 έως 2017. Αποτελέσματα: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν μια συγκεκριμένη μορφή που υποστηρίζεται από έναν συγκεκριμένο κοινωνικό στόχο και εξυπηρετούν θεραπευτικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί παρέχουν την ευκαιρία στα μέλη τους να αποκτήσουν ικανότητες που θα βοηθήσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τα μέλη αυτής της μορφής επιχειρήσεων κατατάσσονται σε άτομα με ψυχικά προβλήματα άνω των 15 ετών, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι: η μειωμένη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, η έλλειψη δημόσιας στήριξης και κανονιστικών ρυθμίσεων, ικανού διοικητικού προσωπικού και δημόσιων οργανισμών. Συμπεράσματα: Από τη θεωρητική διερεύνηση του ζητήματος συμπεραίνεται ότι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και η εκπαίδευση και κατάρτιση των ψυχικά ασθενών έχουν συμβάλλει θετικά στην ένταξή τους στον εργασιακό χώρο καθώς βοηθούν στην κατεύθυνση της κοινωνικοποίησης τους, στη βελτίωση των ικανοτήτων τους και στην προσωπική και οικονομική ανάπτυξη.

Προηγούμενο Άρθρο

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Επόμενο Άρθρο

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ) αρχίζει να δραστηριοποιείται πιο έντονα στην χώρα μας. Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αποτελούν μορφή της ΚΑΟ είναι διαφορετική από ό,τι στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη, αφενός της λειτουργίας και αφετέρου της δημοκρατικότητας της διακυβέρνησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους […]