Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους αυτής.

Σήμερα περισσότερες τομεακές πολιτικές για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς κάνουν ευθεία αναφορά στα κριτήρια της βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης. Αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής αυτής πολιτικής είναι η μεταστροφή των εθνικών κλαδικών και τομεακών πολιτικών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις εθνικές τους οικονομίες. Στις πολιτικές για τον τερματισμό της φτώχειας και τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων θα πρέπει να ενταχθούν και οι πολιτικές για την υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ιδιαίτερα στους ενεργούς και αναπτυσσόμενους συνεταιρισμούς και μάλιστα με τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεπώς, οι συνεταιρισμοί πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει το ρόλο των συνεταιρισμών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τελευταίας οικονομικής ύφεσης που επηρέασε την αναπτυξιακή πορεία τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρώπης. Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων διεξήχθη δευτερογενής έρευνα τόσο με τη χρήση επιστημονικών πηγών, άρθρα και σχετικές επιστημονικές εκδόσεις, όσο και με την αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για τους συνεταιρισμούς που συλλέχτηκαν από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και ελληνικούς φορείς.

Η εργασία ανέδειξε την ανθεκτικότητα των συνεταιριστικών επιχειρηματικών μορφών σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, τη δυνατότητα αφομοίωσης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ευημερία και τον περιβαλλοντικό σεβασμό. Επιπλέον, η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών εν μέσω οικονομικής κρίσης συνδέεται με σταθερότητα και αύξηση του κύκλου εργασιών, με διατήρηση της εργασιακής απασχόλησης και με συμβολή στη μείωση της ανεργίας της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η διπλωματική εργασία ανέδειξε ότι οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αποτελούν ένα εναλλακτικό κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο, που πρωτίστως στηρίζεται στις αρχές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ωφελειών για τα άτομα και τις κοινωνίες.

Τέλος, η διπλωματική εργασία ανέδειξε τις διαφορές των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις της οικονομίας της ανοικτής αγοράς δίνοντας έμφαση στον ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό χαρακτήρα των συνεταιρισμών που μπορούν να δημιουργούν βιώσιμες λύσεις στα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα των χωρών που δραστηριοποιούνται.

Previous Article

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Next Article

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ρόλο των ηθικών τραπεζών αφενός ως προς το θεωρητικό τους κομμάτι, με την μελέτη βασικών εννοιών και γεγονότων που τις χαρακτηρίζουν και αφετέρου διεισδύει στα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Από το 2009, με την έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κράτος εμφανίζει σημαντική αδυναμία στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που προκύπτουν ως απόρροια της κρίσης. Σε αυτή […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το crowdfunding ως μέσο χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

Το crowdfunding είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που συνδέει εκείνους που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα απευθείας με εκείνους που χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο έργο. Συνήθως αναφέρε-ται σε δημόσιες […]