Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική Οικονομία. Πεδίο οικονομικό, με προσανατολισμό κοινωνικό. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η δημοκρατική διακυβέρνηση, ο κεντρικός ρόλος της ομάδας, ο κοινωνικός σκοπός, η αλληλέγγυα οπτική. Αυτά τα χαρακτηριστικά, της επιτρέπουν να ξεχωρίζει ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ανάμεσα στις ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό οι πρόσφυγες κατέχουν ιδιαίτερη θέση. Οι συνέπειες του εκτοπισμού για τον προσφυγικό πληθυσμό και για τις κοινωνίες υποδοχής λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις. Οι διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσης καλούνται να αντιμετωπίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο και να διασφαλίσουν τον θετικό. Η Κοινωνική Οικονομία καλείται να λειτουργήσει ως οδός ενσωμάτωσης.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον ρόλο της Κοινωνικής Οικονομίας ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης, διερευνώντας τον βαθμό εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της. Για τους σκοπούς της, υλοποιήθηκε έρευνα που αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: α) την εξοικείωση του προσφυγικού πληθυσμού με την κοινωνική οικονομία, β) την πρόθεση ενασχόλησής τους με αυτή και τα σχετικά εμπόδια και γ) τις απόψεις των προσφύγων σχετικά με τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στην κοινωνική ενσωμάτωση.

Η έρευνα κατέδειξε μέτριο βαθμό εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες της κοινωνικής οικονομίας. Μέτριος αποτυπώθηκε ο βαθμός εξοικείωσης και με τις πρακτικές της διαστάσεις. Ως πιο σημαντικά εμπόδια δημιουργίας ενός φορέα Κοινωνικής Οικονομίας, αξιολογήθηκαν η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, η οικονομική κρίση και η διαθεσιμότητα χρηματικών κεφαλαίων. Παράλληλα, σύμφωνα με τους πρόσφυγες, επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον μετριασμό των εμποδίων στο σύνολό τους. Τέλος η έρευνα κατέγραψε θετικές αντιλήψεις σχετικά με τη συνδρομή της Κοινωνικής Οικονομίας στην κοινωνική ενσωμάτωση και την καταπολέμηση του αποκλεισμού και από την πλευρά του προσφυγικού πληθυσμού. Τα πορίσματα της έρευνας αποτελούν μια ακόμα καταγραφή υποστηρικτικής θέσης για τη συνεισφορά της κοινωνικής οικονομίας στην κοινωνική ενσωμάτωση. Παρέχουν επίσης αισιόδοξες ενδείξεις, για τα αποτελέσματα μιας πολιτικής ένταξης και ενσωμάτωσης για τον προσφυγικό πληθυσμό, μέσω της Κοινωνικής Οικονομίας.

Previous Article

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Next Article

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας &΄ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελούν συστατικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, για μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνει […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης «Ένωση Αγρινίου» στην ενεργειακή καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη της Π.Ε Αιτ/νίας, μέσω της σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο) θεωρούνται το όχημα για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την ενεργειακή μετάβαση. Η κατάσταση στην Ευρώπη δείχνει, μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα, ότι οι πολίτες δρουν από […]