Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι μέσα από τα κριτήρια του δικτύου EMES να μελετησει το κατά πόσο οι διάφορες κοινωνικές επιχειρήσεις σε αυτές τις δύο χώρες ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής διάστασης.

Κατανοώντας αρχικά την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οριοθετώντας αυτούς τους όρους που λανθασμένα τείνουν να συγχέονται αλλά και του θεσμικού πλαισίου αναλύεται το νομικό καθεστώς στη Μεγάλη Βρετανία και οι νομικές μορφές στην Ελλάδα. Εξέχουσα σημασία στην παρούσα εργασία έχει η προσέγγιση του EMES και κυρίως στο σημείο που αφορά την κοινωνική διάσταση με βάση την οποία γίνεται μία προσπάθεια να τοποθετήσουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ωφέλειας συναντάται σε όλες τις μορφές σε άλλες άμεσα και σε άλλες έμμεσα ενώ το κομμάτι του περιορισμού στη διανομή κερδών είναι αυτό που συναντάται στην ελληνική επιχείρηση αλλά όχι σε όλες τις μορφές της Μεγάλης Βρετανίας. Η κοινωνική διάσταση είναι απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία μιας κοινωνικής επιχείρησης και είναι επιθμητό για όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις να βρίσκουν λύσεις ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο έντονη αυτή τους τη διάσταση.

Previous Article

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Next Article

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, η οποία χαρακτηρίζεται, στην πλειονότητά της, από έντονο καταναλωτισμό. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενσωμάτωσης κοινωνικής καινοτομίας ή με άλλα λόγια μιας νέας λύσης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο στήριξης των φορέων ΚΑΛΟ στην Ελλάδα

Το αντικείμενο της παρούσας εργασία είναι η μελέτη των δημόσιων συμβάσεων ως πολιτική στήριξης των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Η αρχική προσέγγιση αφορά την κοινωνική οικονομία, τι επιδιώκεται από την καθιέρωση της και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η παρούσα εργασία επιχειρεί την ανάδειξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως πεδίου, που βρίσκεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας αυτός καλύπτει μία ευρεία γκάμα φορέων και πρακτικών, που […]