Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι μέσα από τα κριτήρια του δικτύου EMES να μελετησει το κατά πόσο οι διάφορες κοινωνικές επιχειρήσεις σε αυτές τις δύο χώρες ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής διάστασης.

Κατανοώντας αρχικά την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οριοθετώντας αυτούς τους όρους που λανθασμένα τείνουν να συγχέονται αλλά και του θεσμικού πλαισίου αναλύεται το νομικό καθεστώς στη Μεγάλη Βρετανία και οι νομικές μορφές στην Ελλάδα. Εξέχουσα σημασία στην παρούσα εργασία έχει η προσέγγιση του EMES και κυρίως στο σημείο που αφορά την κοινωνική διάσταση με βάση την οποία γίνεται μία προσπάθεια να τοποθετήσουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ωφέλειας συναντάται σε όλες τις μορφές σε άλλες άμεσα και σε άλλες έμμεσα ενώ το κομμάτι του περιορισμού στη διανομή κερδών είναι αυτό που συναντάται στην ελληνική επιχείρηση αλλά όχι σε όλες τις μορφές της Μεγάλης Βρετανίας. Η κοινωνική διάσταση είναι απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία μιας κοινωνικής επιχείρησης και είναι επιθμητό για όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις να βρίσκουν λύσεις ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο έντονη αυτή τους τη διάσταση.

Previous Article

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Next Article

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και μελέτη των αλληλασφαλιστικών οργανισμών, που αποτελούν μία από τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή, ακολουθώντας τη μακρά πορεία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις έννοιες της διακυβέρνησης και διαχείρισης , του τρόπου λήψης αποφάσεων, των κοινωνικών και επιχειρηματικών διαστάσεων, των αξιών, προσδοκιών, την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των […]