Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα κοινά, ως ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στηρίζεται στην κοινότητα η οποία τα διαχειρίζεται. Βασίζεται στον κοινωνό, τον υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος διακατέχεται από αισθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, και ο οποίος διεκδικεί την ενεργό συμμετοχή στον δημόσιο βίο και σε συλλογικές δραστηριότητες με κύριο μέλημα το κοινωνικό όφελος πάνω από το ατομικό συμφέρον. Η ταυτότητα του πολίτη διαμορφώνεται μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο συγκαταλέγεται η εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Ένα εργαλείο της εκπαίδευσης για την μετάδοση της γνώσης αλλά και κοινωνικών και πολίτικων εννοιών είναι τα σχολικά εγχειρίδια, κυρίως δε το σχολικό βιβλίο της Κοινωνικής και Πολίτικης Αγωγής της Ε’ τάξης δημοτικού. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε, βάση της θεωρίας του Foucault, πως το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει την έννοια του ενεργού πολίτη, της πολιτειότητας και των κοινών, καθώς και την μεταξύ τους σχέση.

Previous Article

Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

Next Article

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συγκρίνοντας την Τραπεζική Εποπτεία Συνεταιριστικών και Συστημικών Τραπεζών: Λειτουργία, Περιορισμός ή Προαγωγή της ΚAO;

Το Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ρύθμισης και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης από εποπτικές αρχές που εξετάζουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχος αυτής της […]