Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η εργασία ως κοινό. Η ανάδυση και διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας στην πόλη

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του ρόλου της συναισθηματικής εργασίας στη δημιουργία κοινών εντός των συνεργατικών σχηματισμών και δι’ αυτής, στην ανάδυση και διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας στο αστικό περιβάλλον. Πεδίο έρευνας είναι οι συνεργατικοί σχηματισμοί, νοούμενοι ευρέως.

Το θεωρητικό πλαίσιο αποτελείται από τις προσεγγίσεις για τα κοινά και τη συναισθηματική εργασία, τα γλωσσικά παιχνίδια και τη θεωρία της συνάθροισης. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: α) Πώς μεταφράζεται στην πράξη το περιεχόμενο των όρων «κοινότητα» και «συνεργασία» στο πλαίσιο των συνεργατικών χώρων; β) Ποιος είναι ο ρόλος της συναισθηματικής εργασίας στη συγκρότηση κοινών και πώς συνδέεται με την εννοιολόγηση των όρων «κοινότητα» και «συνεργασία»; γ) Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν οι συνεργατικοί χώροι στη διάχυση μιας κουλτούρας συνεργασίας στο αστικό περιβάλλον; Τα δεδομένα αντλήθηκαν από συνεντεύξεις και διαδικτυακό υλικό συνεργατικών εγχειρημάτων.

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας, ενώ αυτά οργανώθηκαν με θεματική κωδικοποίηση. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Κύριο συμπέρασμα αποτελεί ότι οι συνεργατικοί χώροι παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στη νοηματοδότηση των όρων «κοινότητα» και «συνεργασία». Η συναισθηματική εργασία έχει κομβικό ρόλο στους συνεργατικούς χώρους, ασχέτως του προσανατολισμού τους στην κοινότητα ή την αγορά. Προϋπόθεση για τη συγκρότηση συναισθηματικών κοινών αποτελεί η ισότιμη εναλλαγή των συναισθηματικά εργαζομένων στο ρόλο του αφηγητή. Τα συναισθηματικά κοινά συγκροτούνται στο βαθμό που υπάρχει ισοτιμία στην παραγωγή και κατανάλωση των κοινών συναισθηματικών πόρων.

Παρατηρείται ότι τα συναισθηματικά κοινά και τα ευρύτερα κοινωνικο-οικονομικά πεδία στα οποία εντάσσονται, αλληλοτροφοδοτούνται στο βαθμό που σχηματίζουν σχέσεις ισότιμης αλληλεπίδρασης. Δρώντες του ευρύτερου χώρου εντάσσονται στην κοινότητα και στους συναισθηματικά εργαζομένους, ανάλογα με το πόσο πορώδης είναι η μεμβράνη των συνεργατικών σχηματισμών.

Συμπέρασμα της εργασίας αποτελεί ότι τα κοινά εντός των συνεργατικών σχηματισμών ενισχύονται, όσο πιο ανοικτά και συμπεριληπτικά είναι.

Previous Article

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της ΚΑΟ – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι προκλήσεις για τη νέα Περίοδο 2021-2027. Οι περιπτώσεις των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Next Article

Η μικροχρηματοδότηση ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχικά, επιχειρείται η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]