Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την τελευταία οικονομική κρίση, ενώ αναμένεται επίσης ότι μετά την πρωτοφανή υγειονομική κρίση του COVID-19 και τον τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που αυτή θα προκαλέσει, η αύξηση της ζήτησης για πολιτικές που σχετίζονται με την κοινωνική χρηματοδότηση. Αναπόδραστα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των ΚΤ αναμένεται να αναβαθμιστεί στο εγγύς μέλλον ως σημαντικό εργαλείο κυβερνητικής πολιτικής. Η Διαφάνεια Πολιτικής ως μορφή λογοδοσίας και συμμετρικής πληροφόρησης, αναγάγεται σε κοινωνικό πλεονέκτημα συμβατό με τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η έρευνα της Διαφάνειας Πολιτικής στις ΚΤ εξετάζοντας την περίπτωση των ΚΤ της Σκωτίας. Προκειμένου να διερευνήσουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι χρηματοοικονομικές αναφορές των κοινωνικών τραπεζικών επιχειρήσεων της Σκωτίας, σύμφωνα με το “Triple Bottom Line”, αλλά και ποιες είναι οι μεταβλητές που επηρεάζουν την διαφάνεια των αναφορών εξετάστηκαν τρία είδη μεταβλητών: Το μέγεθος των ΚΤ, τον αριθμό των μη εκτελεστικών μελών των ΔΣ και τον αριθμό των σελίδων στις ετήσιες αναφορές. Πρόσθετα, έχουν εξεταστεί τέσσερις βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των αντίστοιχων ιδρυμάτων και έχουν ομαδοποιηθεί με τη μέθοδο “ συνάρτηση ασαφούς συμμετοχής ” ώστε να παραχθεί ένα ποσοστιαίο ΕΧΑ μέγεθος σύγκρισης για κάθε τράπεζα με βάση την Αξία και την Φερεγγυότητα και να αντιστοιχηθεί με το ποσοστιαίο μέγεθος που έχει παραχθεί από την εξέταση της ΕΚΕ. Τέλος, η εξέταση μας περιέλαβε την ερμηνεία των συνολικών αποτελεσμάτων μας με βάση τις θεωρίες των ενδιαφερομένων και των αντιπροσώπων, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος της στρατηγικής διαχείρισης και αντιπροσώπευσης με άξονα τις βασικές παραμέτρους των δύο θεωριών.

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν θετική σχέση αναφορικά με του βαθμού ΔΠ και το μέγεθος των κοινωνικών τραπεζών. Ταυτόχρονα ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και ο αριθμός των σελίδων στις ετήσιες αναφορές είναι οι μεταβλητές που έχουν αρνητική συσχέτιση με το βαθμό ΔΠ, ενώ συνολικά υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης μεταξύ ΕΚΕ και ΕΧΑ.

Previous Article

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

Next Article

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η πρόσβαση των προϊόντων των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ

Ο Αγροδιατροφικός τομέας θεωρείται από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Στις μέρες μας, θα ήταν χρήσιμο περισσότερο από ποτέ άλλοτε, λόγω της οικονομικής κρίσης, να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία του ελλαδικού χώρου, τοποθετημένη πάνω […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική Οικονομία. Πεδίο οικονομικό, με προσανατολισμό κοινωνικό. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η δημοκρατική διακυβέρνηση, ο κεντρικός ρόλος της ομάδας, ο κοινωνικός σκοπός, η αλληλέγγυα οπτική. Αυτά τα χαρακτηριστικά, της επιτρέπουν να ξεχωρίζει ως μέσο […]