22 Ιουλίου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Οικοκοινότητες και Χωρική Ανάπτυξη Διατροφική & Ενεργειακή Αυτονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι επιπτώσεις που ακολούθησαν την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και η σημαντική οικολογική επιβάρυνση που έχει προκαλέσει ο σύγχρονος ρυθμός παραγωγής, κατανάλωσης και ανάπτυξης, κάνουν την πρόταση της αποανάπτυξης πιο επίκαιρη από ποτέ. Η αποανάπτυξη σε θεωρητικό πλαίσιο αποτελεί ένα εναλλακτικό σχέδιο που προτείνει την αναδόμηση της οικονομίας και τον περιορισμό της κατανάλωσης αλλά και της παραγωγής. Θέτει ως κύριο άξονα τον σεβασμό προς την φύση και τον άνθρωπο και ζητά την αυτοοργάνωση και τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνιών με σεβασμό και συνεργασία.

Οι οικοκοινότητες συνιστούν την πρακτική έκφραση αυτής της πρότασης. Αποτελούν κινηματικά εγχειρήματα που προτείνουν κοινωνική αναδιοργάνωση με σκοπό την επιστροφή στον φυσικό τρόπο ζωής, ενώ θέτουν ως στόχο την ενεργειακή και διατροφική τους αυτονομία. Αφού αρχικά αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα οικοκοινοτήτων από όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν επιτύχει έως τώρα την ανάπτυξη αλλά και τη βιωσιμότητα τους, στη συνέχεια εξετάζονται παράλληλα με τα παραδείγματα από την Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν οι άξονες πάνω στους οποίους οι οικοκοινότητες αναπτύσσονται αλλά και να διερευνηθεί αν και κατά πόσο επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Εξετάζεται τέλος ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το ευρύτερο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Προηγούμενο Άρθρο

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

Επόμενο Άρθρο

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της ΚΑΟ – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι προκλήσεις για τη νέα Περίοδο 2021-2027. Οι περιπτώσεις των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απόρροια της οικονομικής κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έθεσε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την βιώσιμη ανάκαμψη και την εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]