Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Η ΚΑΛΟ, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση ενός βιώσιμους τρόπου ζωής, μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες με βάση την καινοτομία επιδιώκουν να οικοδομήσουν ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης. Τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και συστήματα εφοδιασμού τροφίμων, ως πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να αλλάξουν τα συμβατικά συστήματα γεωργίας και τροφίμων, μπορούν να έχουν σημαντική θέση στις προοπτικές γύρω από τη χάραξη πολιτικών.

Η διερεύνηση του ερευνητικού έργου και των πολιτικών πρωτοβουλιών γύρω από τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και την αγρο-οικολογική μετάβαση και των προοπτικών σχεδιασμού πολιτικών και θεσμών για μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική αγρο-οικολογικής μετάβασης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Δευτερογενής έρευνα με διερεύνηση των πολιτικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και του υφιστάμενου ερευνητικού έργου, γύρω από τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και συστήματα εφοδιασμού τροφίμων και την αγρο-οικολογική μετάβαση.

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε. σε πολιτικές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, τα τρόφιμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα εναλλακτικά συστήματα εφοδιασμού τροφίμων, αναγνωρίζονται, ταυτόχρονα, ως προς τη συμβολή τους, κυρίως, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του συμβατικού συστήματος τροφίμων και προωθούνται στα πλαίσια της επιδίωξης καλύτερης ποιότητας τροφίμων και βιωσιμότητας των μικρών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αγρο-οικολογική μετάβαση και επομένως, έχουν θέση στις προοπτικές σχεδιασμού πολιτικών και θεσμών για μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική αγρο-οικολογικής μετάβασης.

Η διαδικασία του αγρο-οικολογικού μετασχηματισμού, αφορά ολόκληρο το αγρο-διατροφικό σύστημα και προϋποθέτει την επανασύνδεση και τις άμεσες σχέσεις παραγωγού και καταναλωτή, αλλά και ένα σύστημα τροφίμων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, βασισμένο στη συμμετοχή, τη συνεργασία, τη δικαιοσύνη και τον τοπικό χαρακτήρα. Επομένως, τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα, αποκτούν μία σημαντική δυναμική ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη της αγρο-οικολογικής μετάβασης.

Previous Article

Διερευνώντας τη σχέση των αξιών του Κοινοτισμού με τις σύγχρονες δομές ΚΑΟ στην Ελλάδα. Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.

Next Article

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, έγινε μία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για […]