Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Η ΚΑΛΟ, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση ενός βιώσιμους τρόπου ζωής, μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες με βάση την καινοτομία επιδιώκουν να οικοδομήσουν ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης. Τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και συστήματα εφοδιασμού τροφίμων, ως πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να αλλάξουν τα συμβατικά συστήματα γεωργίας και τροφίμων, μπορούν να έχουν σημαντική θέση στις προοπτικές γύρω από τη χάραξη πολιτικών.

Η διερεύνηση του ερευνητικού έργου και των πολιτικών πρωτοβουλιών γύρω από τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και την αγρο-οικολογική μετάβαση και των προοπτικών σχεδιασμού πολιτικών και θεσμών για μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική αγρο-οικολογικής μετάβασης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Δευτερογενής έρευνα με διερεύνηση των πολιτικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και του υφιστάμενου ερευνητικού έργου, γύρω από τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και συστήματα εφοδιασμού τροφίμων και την αγρο-οικολογική μετάβαση.

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε. σε πολιτικές που σχετίζονται με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, τα τρόφιμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα εναλλακτικά συστήματα εφοδιασμού τροφίμων, αναγνωρίζονται, ταυτόχρονα, ως προς τη συμβολή τους, κυρίως, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του συμβατικού συστήματος τροφίμων και προωθούνται στα πλαίσια της επιδίωξης καλύτερης ποιότητας τροφίμων και βιωσιμότητας των μικρών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αγρο-οικολογική μετάβαση και επομένως, έχουν θέση στις προοπτικές σχεδιασμού πολιτικών και θεσμών για μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική αγρο-οικολογικής μετάβασης.

Η διαδικασία του αγρο-οικολογικού μετασχηματισμού, αφορά ολόκληρο το αγρο-διατροφικό σύστημα και προϋποθέτει την επανασύνδεση και τις άμεσες σχέσεις παραγωγού και καταναλωτή, αλλά και ένα σύστημα τροφίμων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, βασισμένο στη συμμετοχή, τη συνεργασία, τη δικαιοσύνη και τον τοπικό χαρακτήρα. Επομένως, τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα, αποκτούν μία σημαντική δυναμική ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη της αγρο-οικολογικής μετάβασης.

Previous Article

Διερευνώντας τη σχέση των αξιών του Κοινοτισμού με τις σύγχρονες δομές ΚΑΟ στην Ελλάδα. Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.

Next Article

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μελέτη Περίπτωσης Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ν. Μαγνησίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Μοναστήρι ως Κοινό. Η περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» και εξετάζει την περίπτωση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου με έδρα την Ανατολή Αγιάς του Νομού Λάρισας. Σκοπός είναι να μελετήσει και να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα Κ.Α.Ο.: Η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ζητήματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων αλλά και γενικότερης διακυβέρνησης στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης μέσα από την ανάδειξη και την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ωριμότητα της ομάδας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των εγχειρημάτων της Κοινωνικής Οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης.

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Ο.) στηρίζονται ουσιαστικά στους ανθρώπινους και τους οικονομικούς πόρους. Ωστόσο, επειδή οι οικονομικοί δεν είναι πάντα διασφαλισμένοι και εξασφαλισμένοι, οι ανθρώπινοι, τόσο κατά τη διάρκεια της ίδρυσης των […]