Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, καθώς και στην πορεία του εν λόγω θεσμού στη διαχρονία, με αφορμή τον εσχάτως ψηφισμένο νόμο 4673/2020 με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κεντρική πτυχή της μελέτης είναι η εξέταση της τάσης ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, ήτοι ο βαθμός σύμπλευσης και ταύτισης των εν λόγω δύο θεσμών και συμπαρομαρτούντων δικαιϊκών πλαισίων. Αυτό το στοιχείο, όταν διαπιστώνεται, είναι εξαιρετικά προβληματικό δεδομένου του βασικού αιτούμενου πίσω από την ανάπτυξη του συνεταιριστικού θεσμού, το οποίο σχετίζεται με την εδραίωση ενός εναλλακτικού πλαισίου οικονομικής μεγέθυνσης και εξυπηρέτησης αναγκών. Με άλλα λόγια, οι δύο πτυχές οφείλουν να κινούνται διαζευκτικά και το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να προστατεύεται και όχι ο ένας να υπονομεύει τον άλλον μέσω της «κυριαρχίας» του σε επίπεδο πρακτικό, δικαίου, και κρατικής μέριμνας. Γι’ αυτόν τον λόγο, περιγράφεται και αναλύεται το πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου 4673 του 2020 εν συγκρίσει με το ιστορικό κεκτημένο νομοπαραγωγής στην Ελλάδα με άξονα τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενώ αναγιγνώσκεται συγκριτικά και η θεωρία περί της χρηστής παρουσίας του συνεταιριστικού θεσμού.

Συνεπώς, εξετάζεται διεξοδικά ο βαθμός εισροής στοιχείων από πλευράς των κεφαλαιουχικών εταιρειών στο θεσμό των συνεταιρισμών και έτσι αναδεικνύεται το επίπεδο αλλοίωσης του συνεταιριστικού θεσμού, με αφορμή τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ν. 4673/20020). Προς τους εν λόγω σκοπούς, αναλύονται ο προκείμενος νόμος, η αιτιολογική έκθεση και οι τοποθετήσεις των φορέων στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, ενώ η θεματική κρίνεται εντός ενός ευρέος και διϊστορικού πλαισίου προκειμένου να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για την πορεία του συνεταιριστικού θεσμού και τον τρόπο αντιμετώπισής του από την Ελληνική Πολιτεία.

Previous Article

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Next Article

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των κοινών πόρων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιογραφία αναφέρει ότι απαιτείται μια αξιόπιστη δομή απόδοσης δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, αποτελούν ιστορικά για τους μικρομεσαίους κυρίως αγρότες, το ισχυρό όπλο τους ενάντια στις έντονες πιέσεις που τους ασκούνται από την αγορά. Αποτελούν την απάντησή τους στα προβλήματα χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν, […]