Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ρόλο των ηθικών τραπεζών αφενός ως προς το θεωρητικό τους κομμάτι, με την μελέτη βασικών εννοιών και γεγονότων που τις χαρακτηρίζουν και αφετέρου διεισδύει στα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση τριών μελετών περίπτωσης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι μέσω της διερεύνησης του ρόλου και του σκοπού της ηθικής τραπεζικής να μπορέσουμε να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη.

Στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναλύεται το κοινό τραπεζικό σύστημα, το πώς και αν προσαρμόζεται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και τραπεζικής κρίσης. Επιπλέον διερευνήθηκε ο ρόλος του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη όσον αφορά τη διάσωση της οικονομίας και τις αρνητικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν, αλλά και ο τρόπος που εκφράστηκαν.

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας έρευνας διερευνήθηκε ο λόγος που ιδρύθηκαν οι ηθικές τράπεζες, πως δημιουργούν χαρτοφυλάκιο μικροχρηματοδοτήσεων και γενικότερα πως δημιουργείται η κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Παρουσιάστηκαν τα όργανα εκπροσώπησής τους στην Ευρώπη, και βασικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας τους και το σύστημα διακυβέρνησης που ακολουθούν. Επιπλέον προσδιορίστηκε η μετασχηματιστική δύναμη των ηθικών τραπεζών και η αντοχή τους σε περιόδους ύφεσης αλλά και ανάπτυξης της οικονομίας.

Στην πορεία διερευνήθηκαν τρείς ηθικές τράπεζες. Η επιλογή τους δεν ήταν τυχαία, τουναντίον λήφθηκαν υπόψη διαφορετικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί σφαιρικά το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η μεταξύ τους σύγκριση έγινε για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία δύναται να οδηγήσουν στην περαιτέρω ενσωμάτωση των ηθικών τραπεζών στην Ευρώπη και την Ελλάδα, ώστε να προκύψουν μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία, με σκοπό να εξασφαλιστεί μελλοντικά οικονομική αειφορία.

Previous Article

Θεωρίες και Πρακτικές Μικροπίστωσης στις Απαρχές της ΚΑΟ

Next Article

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας &΄ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελούν συστατικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, για μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνει […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]