Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ρόλο των ηθικών τραπεζών αφενός ως προς το θεωρητικό τους κομμάτι, με την μελέτη βασικών εννοιών και γεγονότων που τις χαρακτηρίζουν και αφετέρου διεισδύει στα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση τριών μελετών περίπτωσης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι μέσω της διερεύνησης του ρόλου και του σκοπού της ηθικής τραπεζικής να μπορέσουμε να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη.

Στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναλύεται το κοινό τραπεζικό σύστημα, το πώς και αν προσαρμόζεται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και τραπεζικής κρίσης. Επιπλέον διερευνήθηκε ο ρόλος του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη όσον αφορά τη διάσωση της οικονομίας και τις αρνητικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν, αλλά και ο τρόπος που εκφράστηκαν.

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας έρευνας διερευνήθηκε ο λόγος που ιδρύθηκαν οι ηθικές τράπεζες, πως δημιουργούν χαρτοφυλάκιο μικροχρηματοδοτήσεων και γενικότερα πως δημιουργείται η κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Παρουσιάστηκαν τα όργανα εκπροσώπησής τους στην Ευρώπη, και βασικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας τους και το σύστημα διακυβέρνησης που ακολουθούν. Επιπλέον προσδιορίστηκε η μετασχηματιστική δύναμη των ηθικών τραπεζών και η αντοχή τους σε περιόδους ύφεσης αλλά και ανάπτυξης της οικονομίας.

Στην πορεία διερευνήθηκαν τρείς ηθικές τράπεζες. Η επιλογή τους δεν ήταν τυχαία, τουναντίον λήφθηκαν υπόψη διαφορετικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί σφαιρικά το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η μεταξύ τους σύγκριση έγινε για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία δύναται να οδηγήσουν στην περαιτέρω ενσωμάτωση των ηθικών τραπεζών στην Ευρώπη και την Ελλάδα, ώστε να προκύψουν μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία, με σκοπό να εξασφαλιστεί μελλοντικά οικονομική αειφορία.

Previous Article

Θεωρίες και Πρακτικές Μικροπίστωσης στις Απαρχές της ΚΑΟ

Next Article

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Η κάθετη ολοκλήρωση καθώς εξελίσσεται δημιουργεί νέες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει στο εκφυλισμό μπορεί όμως και να αποτελέσει τη […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής βιωματικής μάθησης μεταξύ μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) σε πλαίσιο ομοτιμίας, και τα οφέλη που έχει μια τέτοια προσέγγιση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και το πεδίο […]