25 Μαΐου, 2024
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Expand search form
0 0.00

Cart

No products in the cart.

Blog

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη, αφενός της λειτουργίας και αφετέρου της δημοκρατικότητας της διακυβέρνησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές περιέχουν ταυτόχρονα το κοινωνικό και το οικονομικό στοιχείο, και αποτελούν μία νέα σχετικά μορφή φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Αναφορικά με τη λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, πρόδηλη είναι η διαπίστωση ότι την βάση για την δημιουργία και την ανάπτυξη ενός φορέα ΚΑΛΟ, αποτελούν οι στενές σχέσεις μεταξύ των μελών και η ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες του φορέα. Βέβαια, η άγνοια και συνεπώς υποβάθμιση ορισμένων μειζόνων ζητημάτων, όπως η μη ύπαρξη κατάλληλου και έμπειρου συντονιστή, ή ο χρονοβόρος τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων, ελλοχεύει κινδύνους σε μεταγενέστερο χρόνο, με σημαντικότερους την αύξηση της γραφειοκρατίας και των συγκρούσεων. Επιπλέον, εξετάστηκε η δημοκρατική διακυβέρνηση αυτών των εγχειρημάτων ΚΑΛΟ και η αφοσίωση τους στις ιδέες και τις αξίες της.

Συγκεκριμένα, θετικά στοιχεία αποτελούν η προσπάθεια για διεύρυνση της ομάδας των φορέων, η συλλογική διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων, ενώ ως ένα σημαίνον πρόβλημα παρατηρείται η αυξημένη εξουσία των ιδρυτικών μελών στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε σε σχετικά μεγάλο βαθμό η, υπό προϋποθέσεις, θέληση για μεταβολή ορισμένων κοινωνικών επιχειρήσεων σε καπιταλιστικές, η πλειοψηφία των οποίων, ιδρύθηκε με σκοπό φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις, οι οποίες ήταν σαφώς μικρότερες από τις προσδοκίες. Τέλος, οι ΚΟΙΝΣΕΠ αυτές, συγκρίθηκαν με άλλες νομικές μορφές ΚΑΛΟ.

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης καταδεικνύουν ότι η αυξημένη επιρροή των ηγετικών μελών, αποτελεί κοινό στοιχείο σε όλες τις νομικές μορφές ΚΑΛΟ. Επιπλέον, τα έτερα νομικά πρόσωπα φαίνεται να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ιδεολογία της ΚΑΛΟ, σε σχέση με τις ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, αφού αποσκοπούν σε μεγαλύτερη κοινωνική στόχευση, καθώς και σε ευρεία συνεργασία με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.

Προηγούμενο Άρθρο

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Επόμενο Άρθρο

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των κοινών πόρων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιογραφία αναφέρει ότι απαιτείται μια αξιόπιστη δομή απόδοσης δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τόσο την έννοια του συνεργατισμού ως το μη μεταφράσιμο από το νομοθέτη τμήματος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) όσο και τις προεικονιστικές πολιτικές του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Τα τελευταία χρόνια, πολλές συζητήσεις γίνονται για το ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων στην εργασιακή ένταξη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των επαγγελματιών υγείας που εργάζονταν σε δομές […]