Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στον 20ο αιώνα, τον παραδοσιακό ρόλο της εξωσχολικής εκπαίδευσης και της φύλαξης των παιδιών μιας οικογένειας είχε το ευρύτερο κοινωνικό-φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου οι γονείς να εργαστούν απερίσπαστοι. Στον 21ο αιώνα, αυτόν τον ρόλο επιχειρεί να καλύψει ο θεσμός των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ). Είναι ένας σχετικά παλαιός θεσμός. Ξεκίνησε πιλοτικά από τους Δήμους. Αργότερα συστάθηκαν και τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης. Η φροντίδα και η φύλαξη των παιδιών συγκεκριμένων ηλικιών είναι και ένας από τους τομείς δραστηριότητας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ). Στην μη τυπική μορφή, η αλληλεγγύη εκφράζεται από την εθελοντική προσφορά του φιλικού ή οικογενειακού περιβάλλοντος των γονέων/κηδεμόνων. Την τυπική μορφή εκφράζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, στην παρούσα εργασία τα (κοινωνικά) ΚΔΑΠ, όπου επαγγελματίες παιδαγωγοί καθώς και καταρτισμένα στελέχη απασχολούν δημιουργικά παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Τα ΚΔΑΠ ως νομική οντότητα αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, διαχειριστικά ζητήματα, θέματα διοικητικών λειτουργιών, πιθανά προβλήματα χρηματοοικονομικής ρευστότητας, και, τέλος έκτακτες καταστάσεις όπως η πανδημία (COVID-19). Ως επιχειρησιακή ομάδα/team, τα μέλη ενδέχεται να αντιμετωπίζουν και άλλα, διαφορετικού είδους, ζητήματα που συνήθως συνδέονται με την ψυχολογική και συναισθηματική τους κατάσταση. Όπως είναι γνωστό, η διάθεση ενός εργαζόμενου δύναται να επηρεάσει την επαγγελματική του απόδοση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ομοίως, το ίδιο είναι πιθανόν να συμβεί -ταυτόχρονα- σε πάνω από έναν εργαζόμενους. Μια συλλογικά καλή ή κακή διάθεση, που διαρκεί για μακρύ χρονικό διάστημα, ίσως επηρεάσει το συνολικό αποτέλεσμα του έργου μιας επιχειρησιακής ομάδας/team.

Συνεπώς, η εύρυθμη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ είναι αποτέλεσμα και της εύρυθμης συν-εργατικότητας των μελών της ομάδας/team. Αυτό αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και πρόκληση για το ΚΔΑΠ. Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία επιχειρεί να το πραγματευτεί μέσα από την οπτική της ταύτισης. Ειδικότερα, μέσα από την συμβολή της ταύτισης των μελών μιας ομάδας/team και το πώς η ταύτιση επιδρά στην συν-εργατικότητά τους, κατ’ επέκταση και στη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ.

Previous Article

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Next Article

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη Αποσαφήνισης Εργασιακών-Ασφαλιστικών και Λογιστικών-Φορολογικών Θεμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με διάφορα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα καθώς και με θέματα λογιστικής και φορολογικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι φορείς του ανερχόμενου πεδίου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Στόχος της εργασίας είναι […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη, αφενός της λειτουργίας και αφετέρου της δημοκρατικότητας της διακυβέρνησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η παρούσα εργασία επιχειρεί την ανάδειξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως πεδίου, που βρίσκεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας αυτός καλύπτει μία ευρεία γκάμα φορέων και πρακτικών, που […]