Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στον 20ο αιώνα, τον παραδοσιακό ρόλο της εξωσχολικής εκπαίδευσης και της φύλαξης των παιδιών μιας οικογένειας είχε το ευρύτερο κοινωνικό-φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον προκειμένου οι γονείς να εργαστούν απερίσπαστοι. Στον 21ο αιώνα, αυτόν τον ρόλο επιχειρεί να καλύψει ο θεσμός των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ). Είναι ένας σχετικά παλαιός θεσμός. Ξεκίνησε πιλοτικά από τους Δήμους. Αργότερα συστάθηκαν και τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης. Η φροντίδα και η φύλαξη των παιδιών συγκεκριμένων ηλικιών είναι και ένας από τους τομείς δραστηριότητας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ). Στην μη τυπική μορφή, η αλληλεγγύη εκφράζεται από την εθελοντική προσφορά του φιλικού ή οικογενειακού περιβάλλοντος των γονέων/κηδεμόνων. Την τυπική μορφή εκφράζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, στην παρούσα εργασία τα (κοινωνικά) ΚΔΑΠ, όπου επαγγελματίες παιδαγωγοί καθώς και καταρτισμένα στελέχη απασχολούν δημιουργικά παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Τα ΚΔΑΠ ως νομική οντότητα αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, διαχειριστικά ζητήματα, θέματα διοικητικών λειτουργιών, πιθανά προβλήματα χρηματοοικονομικής ρευστότητας, και, τέλος έκτακτες καταστάσεις όπως η πανδημία (COVID-19). Ως επιχειρησιακή ομάδα/team, τα μέλη ενδέχεται να αντιμετωπίζουν και άλλα, διαφορετικού είδους, ζητήματα που συνήθως συνδέονται με την ψυχολογική και συναισθηματική τους κατάσταση. Όπως είναι γνωστό, η διάθεση ενός εργαζόμενου δύναται να επηρεάσει την επαγγελματική του απόδοση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ομοίως, το ίδιο είναι πιθανόν να συμβεί -ταυτόχρονα- σε πάνω από έναν εργαζόμενους. Μια συλλογικά καλή ή κακή διάθεση, που διαρκεί για μακρύ χρονικό διάστημα, ίσως επηρεάσει το συνολικό αποτέλεσμα του έργου μιας επιχειρησιακής ομάδας/team.

Συνεπώς, η εύρυθμη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ είναι αποτέλεσμα και της εύρυθμης συν-εργατικότητας των μελών της ομάδας/team. Αυτό αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και πρόκληση για το ΚΔΑΠ. Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία επιχειρεί να το πραγματευτεί μέσα από την οπτική της ταύτισης. Ειδικότερα, μέσα από την συμβολή της ταύτισης των μελών μιας ομάδας/team και το πώς η ταύτιση επιδρά στην συν-εργατικότητά τους, κατ’ επέκταση και στη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ.

Previous Article

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Next Article

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός εν δυνάμει εγχειρήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου, μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Στα πρώτα κεφάλαια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η μικροχρηματοδότηση ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Ο Ν. 4701/2020 εισάγει, στην Ελλάδα, ένα πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, που απευθύνεται μεταξύ άλλων και προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το υφιστάμενο ερευνητικό έργο, τονίζουν ότι ένα πολυμετοχικό οικοσύστημα […]