Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και μελέτη δομών ψηφιακών κοινών στον ελληνικό χώρο. Η πιο γνωστή οργανωμένη τέτοια δομή που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και την τεχνολογία είναι το P2P Lab στα Ιωάννινα. Στο πλαίσιο αυτό η εργασία εστίασε στο εγχείρημα-παράδειγμα του P2P Lab για να το μελετήσει και να αναδείξει τα στοιχεία που το συνθέτουν το ίδιο το Lab ως κοινό. Σε μεθοδολογικό επίπεδο η εργασία στηρίχθηκε σε δευτερογενή αλλά και σε πρωτογενή δεδομένα σε μια κατά βάση ποιοτική και συνθετική ανάλυση χρησιμοποιώντας την Οστρομική προσέγγιση για την αποτίμηση του Lab ως κοινού.

Το υπάρχον έντυπο και κυρίως διαδικτυακό υλικό αποτέλεσαν τις κυριότερες πηγές ενώ τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώθηκαν, προσδιορίστηκαν πιο αναλυτικά και διευρύνθηκαν σε μια εκτενή, δια ζώσης, δομημένης -αλλά ανοιχτού τύπου- ελεύθερη συζήτηση υπό μορφή συνέντευξης που έκανε ο ερευνητής με τρία μέλη του πυρήνα του Lab. Η ανάλυση έδειξε ότι το P2P Lab αποτελεί κοινό με τη δομή και λειτουργία του να ακολουθεί τις πρακτικές που μελετά και τις ιδεολογίες που ενστερνίζεται. Οι έννοιες της εμπιστοσύνης, της ισοτιμίας και της συλλογικότητας κυριαρχούν στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της ομάδας. Παρατηρείται δηλαδή τρόπον τινά μια ιδεολογική συνέπεια των αρχών και των πράξεών του.

Previous Article

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Next Article

Το crowdfunding ως μέσο χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στη συμμετοχική διακυβέρνηση τυπικών και άτυπων εγχειρημάτων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) καθώς και στις μορφές συνεργατισμού τους. Στηρίχθηκε σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές, τη νομοθεσία, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]