Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τόσο την έννοια του συνεργατισμού ως το μη μεταφράσιμο από το νομοθέτη τμήματος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) όσο και τις προεικονιστικές πολιτικές του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός δια-επιστημονικού και αποαποικιακού πρίσματος και μίας μορφής γραφής που εμπνέεται από το απόσπασμα. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή επιλέγει να συνομιλήσει σε θεωρητικό επίπεδο κυρίως με τις Οικονομικές Γεωγραφίες, την γνώση γύρω από την ΚΑΛΟ τόσο από μια ακαδημαϊκή όσο και μια πρακτική πλευρά, τις Παγκόσμιες Πολιτικές της Ελπίδας και τις Αποαποικιακές Σπουδές.

Βασιζόμενη στο επιστημολογικό πλαίσιο των Επιστημολογιών του Νότου, χρησιμοποιεί την προεικονιστική και την κοινοτική έρευνα δράσης εντός της κοινότητας του CoOpenAir Festival – Φεστιβάλ Συνεργατισμού, παράγοντας ως ερευνητικά ευρήματα δέκα μοναδικές ιστορίες συνεργατικών εγχειρημάτων/συνδιοργανωτών του φεστιβάλ. Η ενεργή συμμετοχή του ερευνητή σε αυτό οικοσύστημα σε συνδυασμό τα ευρήματα αυτά καταλήγουν σε τρεις αναγνώσεις του παρόντος. Η πρώτη αποτελεί μια προσπάθεια συγγραφής της ιστορίας του παρόντος του συνεργατισμού, μέσω μιας χαρτογράφησης της πολιτικής γενεαλογίας και της διαγενεαλογίας του όρου. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται γραμμές σκέψης που η όσμωση τους σε συνδυασμό με την αντίθεση προς θεσμικούς φορείς και άλλες αφηρημένες ουτοπίες οδήγησε στην ανάδυση του συνεργατισμού.

Η δεύτερη ανάγνωση αντιλαμβάνεται τον συνεργατισμό ως μία έννοια που έρχεται σε ρήξη με την οπτική του Κόσμου του Ενός-Κόσμου και καταλήγοντας σε κάποια πρώτα οντολογικά και επιστημολογικά συμπεράσματα. Αυτή η ανάγνωση αναγνωρίζει τον συνεργατισμό ως μία μετασχηματιστική πρωτοβουλία εντός του πληθυντόκοσμου των ανθρώπων. Η τελευταία ανάγνωση αναστοχάζεται πάνω στην προεικονιστική στρατηγική του συνεργατισμού τονίζοντας κάποιες από τις πιθανές δυσκολίες ή/και εμπόδια που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διάκρεια κατάρτισης ενός αποκεντρωμένου σχεδίου δράσεις με πολλαπλές υποδομές.

Previous Article

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Next Article

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημόσιες συμβάσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι νομοθετικές αλλαγές προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων συμβάσεων προκύπτουν από ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους την κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα την βλέπουν ως ένα μέρος του πλάνου της ανάπτυξης χωρίς […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Εισαγωγή: Ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η ένταξη των ατόμων στο εργασιακό χώρο και οι συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην μεγάλη αύξηση των […]