Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή που έχουν οι έννοιες της εκπαίδευσης και της υποστηριζόμενης απασχόλησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Περιορισμένης Ευθύνης ( Κοι.Σ.Π.Ε. ) Ηλιοτρόπιο.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. ανήκουν στους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και αποβλέπουν στην επαγγελματική (επαν)ένταξη και κοινωνικό – οικονομική ενσωμάτωση των Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες µε ψυχική νόσο (Α.μ.Ε.Α.-Ψ). Η μελέτη ακολουθεί την ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και συνδυάζει δύο τεχνικές συλλογής των δεδομένων, τη συνέντευξη και την παρατήρηση. Οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη είναι όλοι μέλη – εταίροι του Κοι.Σ.Π.Ε και αποτελούνται από τρεις (3) λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τρία (3) άτομα από το επιστημονικό προσωπικό, μία (1) εργαζόμενη γενικού πληθυσμού και ένα (1) άτομο – εκπρόσωπο νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου από το χώρο της ψυχικής υγείας. Η παρατήρηση αφορά τη μελέτη της ομάδας εργασιακής προετοιμασίας των λ.υ.ψ.υ. που πραγματοποιείται στον Κοι.Σ.Π.Ε..

Μετά την ανάλυση των ευρημάτων με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης προχωράμε στην παρουσίασή τους. Η εκπαίδευση εφαρμόζεται ως ένα ολιγοήμερο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακών δεξιοτήτων στους λ.υ.ψ.υ. που ξεκινούν νέα εργασία όπως και στους συμμετέχοντες – λ.υ.ψ.υ. στην ομάδα εργασιακής προετοιμασίας, για την απόκτηση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Επίσης η εκπαίδευση των στελεχών γίνεται μέσα από ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Το μοντέλο της υποστηριζόμενης απασχόλησης εφαρμόζεται επίσης πολύ κοντά στις αρχές της με θετικό αντίκτυπο στους λήπτες – εργαζόμενους αλλά και στο τεχνικό προσωπικό.

Συμπερασματικά, η μελέτη μας καταδεικνύει το θετικό ρόλο των εννοιών που εξετάζουμε που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω αυτονόμηση των λ.υ.ψ.υ. και υπογραμμίζει την αξία της Κ.Α.Ο. όπως παρουσιάζεται μέσα από τέτοιου είδους εγχειρήματα

Previous Article

Προοπτικές αξιοποίησης δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και αργουσών επιχειρήσεων μέσα από την ένταξή τους στο Οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Next Article

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η μικροχρηματοδότηση ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Ο Ν. 4701/2020 εισάγει, στην Ελλάδα, ένα πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, που απευθύνεται μεταξύ άλλων και προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το υφιστάμενο ερευνητικό έργο, τονίζουν ότι ένα πολυμετοχικό οικοσύστημα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να […]