Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Εκπαίδευση και Υποστηριζόμενη Απασχόληση σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή που έχουν οι έννοιες της εκπαίδευσης και της υποστηριζόμενης απασχόλησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Περιορισμένης Ευθύνης ( Κοι.Σ.Π.Ε. ) Ηλιοτρόπιο.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. ανήκουν στους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και αποβλέπουν στην επαγγελματική (επαν)ένταξη και κοινωνικό – οικονομική ενσωμάτωση των Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες µε ψυχική νόσο (Α.μ.Ε.Α.-Ψ). Η μελέτη ακολουθεί την ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και συνδυάζει δύο τεχνικές συλλογής των δεδομένων, τη συνέντευξη και την παρατήρηση. Οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη είναι όλοι μέλη – εταίροι του Κοι.Σ.Π.Ε και αποτελούνται από τρεις (3) λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τρία (3) άτομα από το επιστημονικό προσωπικό, μία (1) εργαζόμενη γενικού πληθυσμού και ένα (1) άτομο – εκπρόσωπο νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου από το χώρο της ψυχικής υγείας. Η παρατήρηση αφορά τη μελέτη της ομάδας εργασιακής προετοιμασίας των λ.υ.ψ.υ. που πραγματοποιείται στον Κοι.Σ.Π.Ε..

Μετά την ανάλυση των ευρημάτων με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης προχωράμε στην παρουσίασή τους. Η εκπαίδευση εφαρμόζεται ως ένα ολιγοήμερο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακών δεξιοτήτων στους λ.υ.ψ.υ. που ξεκινούν νέα εργασία όπως και στους συμμετέχοντες – λ.υ.ψ.υ. στην ομάδα εργασιακής προετοιμασίας, για την απόκτηση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Επίσης η εκπαίδευση των στελεχών γίνεται μέσα από ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Το μοντέλο της υποστηριζόμενης απασχόλησης εφαρμόζεται επίσης πολύ κοντά στις αρχές της με θετικό αντίκτυπο στους λήπτες – εργαζόμενους αλλά και στο τεχνικό προσωπικό.

Συμπερασματικά, η μελέτη μας καταδεικνύει το θετικό ρόλο των εννοιών που εξετάζουμε που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω αυτονόμηση των λ.υ.ψ.υ. και υπογραμμίζει την αξία της Κ.Α.Ο. όπως παρουσιάζεται μέσα από τέτοιου είδους εγχειρήματα

Previous Article

Προοπτικές αξιοποίησης δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και αργουσών επιχειρήσεων μέσα από την ένταξή τους στο Οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Next Article

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σημασία των συνεταιρισμών στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στην αειφορία.

Η βιώσιμη/αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της «Στρατηγικής 2020» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους πολιτικές επιλογές στους οικονομικούς στόχους […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της ΚΑΟ – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι προκλήσεις για τη νέα Περίοδο 2021-2027. Οι περιπτώσεις των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απόρροια της οικονομικής κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έθεσε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την βιώσιμη ανάκαμψη και την εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες […]