Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετώνται εκτενώς οι έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της κυκλικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων.

Η μελέτη μας διεξάγεται διττά, ήτοι μέσω βιβλιογραφικής και ερευνητικής ανασκόπησης και μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε ένα πλήρως δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση σε συνολικά 100 εργαζόμενους των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής. Η ερευνητική ανασκόπηση, μας βοήθησε στο να συλλέξουμε δευτερογενή δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από ήδη διεξαγόμενες μελέτες και έρευνες γύρω από το ζήτημα της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και τον ρόλο των ΟΤΑ στην εφαρμογή τους. Εν τέλει, προέκυψε η μέτρια υιοθέτηση των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής. Για την μέτρια αυτή υιοθέτηση, ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό ορισμένοι ανασταλτικοί παράγοντες, βασικότερος εκ των οποίων είναι η έλλειψη επαρκών ιδίων πόρων από τους ΟΤΑ.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχέστερη ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες υποβοήθησης από τις υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τις δράσεις τους, οι οποίες ταυτίζονται με το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και οι οποίες βάσει σχετικών ερευνών, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία.

Previous Article

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

Next Article

Si Puo Fare ( Μπορεί να γίνει )

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Η μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στην Ελλάδα είναι ένα νέο πεδίο το οποίο αφορά όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για την επίτευξη του σκοπού τους. Η παροχή πιστώσεων […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το crowdfunding ως μέσο χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων

Το crowdfunding είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που συνδέει εκείνους που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα απευθείας με εκείνους που χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο έργο. Συνήθως αναφέρε-ται σε δημόσιες […]