Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετώνται εκτενώς οι έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της κυκλικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων.

Η μελέτη μας διεξάγεται διττά, ήτοι μέσω βιβλιογραφικής και ερευνητικής ανασκόπησης και μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική έρευνα βασίστηκε σε ένα πλήρως δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση σε συνολικά 100 εργαζόμενους των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής. Η ερευνητική ανασκόπηση, μας βοήθησε στο να συλλέξουμε δευτερογενή δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από ήδη διεξαγόμενες μελέτες και έρευνες γύρω από το ζήτημα της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και τον ρόλο των ΟΤΑ στην εφαρμογή τους. Εν τέλει, προέκυψε η μέτρια υιοθέτηση των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής. Για την μέτρια αυτή υιοθέτηση, ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό ορισμένοι ανασταλτικοί παράγοντες, βασικότερος εκ των οποίων είναι η έλλειψη επαρκών ιδίων πόρων από τους ΟΤΑ.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχέστερη ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες υποβοήθησης από τις υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τις δράσεις τους, οι οποίες ταυτίζονται με το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και οι οποίες βάσει σχετικών ερευνών, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία.

Previous Article

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

Next Article

Si Puo Fare ( Μπορεί να γίνει )

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Το Πελίτι έχει αποτελέσει από τη δεκαετία του 1990 μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο της την ελεύθερη διακίνηση σπόρων. Το παράδειγμά της μάλιστα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντίθετο έναντι της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Εναλλακτική Προοπτική Ανάπτυξης: Προκλήσεις και προοπτικές

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η δομή και η εξέλιξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να αναζητηθούν οι προοπτικές και οι απειλές της ανάπτυξής της. Έτσι, αναφέρθηκαν οι βασικοί ορισμοί που […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαφάνεια Πολιτικής στον κοινωνικό χρηματοπιστωτικό τομέα: Η περίπτωση της Σκωτίας

Η Διαφάνεια Πολιτικής στις ετήσιες αναφορές των ΚT εμπεριέχεται στην ίδια την ουσία ύπαρξης αυτών των επιχειρήσεων που σκοπό έχουν τη στήριξη της ΚΟ. Η συμπερίληψη της στις ετήσιες αναφορές έγινε πιο έντονη μετά την […]