Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και στις διαδικασίες που απαιτούνται για την λειτουργία τους, όπως οι συναντήσεις της ομάδας, η λήψη των αποφάσεων, η χρηματο-οικονομική διοίκηση και η αντιμετώπιση συγκρούσεων και άλλων δυσλειτουργιών που μπορεί να εμφανιστούν. Ακόμη εξετάζεται η δημιουργία του κοινωνικού αντικτύπου, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να κλιμακωθεί, καθώς και οι προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της κλιμάκωσης.

Σκοπός της εργασίας είναι, πέρα από την παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των κοινωνικών επιπτώσεων της λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, η συσχέτιση της δημιουργίας κοινωνικού αντικτύπου, ως απώτερου σκοπού τους, με τις δημοκρατικές δομές διακυβέρνησης και λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απαιτούμενη δέσμευση με τις αξίες και τις αρχές που χαρακτηρίζουν το πεδίο, όπως η αυτονομία, η ισότητα μεταξύ των μελών και ο υψηλός βαθμός συμμετοχικότητας, προκειμένου να μην αλλοιώνεται ο αρχικός χαρακτήρας και ο προσανατολισμός των εγχειρημάτων. Για την συγγραφή της εργασίας, αξιοποιήθηκαν ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, διαδικτυακές πηγές καθώς και οι απαραίτητες γνώσεις που αποκτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Previous Article

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Next Article

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Ιδιότητα του Πολίτη, η Έννοια της Πολιτειότητας και των Κοινών στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”

Τα κοινά, ως ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στηρίζεται στην κοινότητα η οποία τα διαχειρίζεται. Βασίζεται στον κοινωνό, τον υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος διακατέχεται από αισθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, σεβασμού προς τον […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συγκρίνοντας την Τραπεζική Εποπτεία Συνεταιριστικών και Συστημικών Τραπεζών: Λειτουργία, Περιορισμός ή Προαγωγή της ΚAO;

Το Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ρύθμισης και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει διαδικασίες εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης από εποπτικές αρχές που εξετάζουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχος αυτής της […]