Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και στις διαδικασίες που απαιτούνται για την λειτουργία τους, όπως οι συναντήσεις της ομάδας, η λήψη των αποφάσεων, η χρηματο-οικονομική διοίκηση και η αντιμετώπιση συγκρούσεων και άλλων δυσλειτουργιών που μπορεί να εμφανιστούν. Ακόμη εξετάζεται η δημιουργία του κοινωνικού αντικτύπου, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να κλιμακωθεί, καθώς και οι προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της κλιμάκωσης.

Σκοπός της εργασίας είναι, πέρα από την παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των κοινωνικών επιπτώσεων της λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, η συσχέτιση της δημιουργίας κοινωνικού αντικτύπου, ως απώτερου σκοπού τους, με τις δημοκρατικές δομές διακυβέρνησης και λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απαιτούμενη δέσμευση με τις αξίες και τις αρχές που χαρακτηρίζουν το πεδίο, όπως η αυτονομία, η ισότητα μεταξύ των μελών και ο υψηλός βαθμός συμμετοχικότητας, προκειμένου να μην αλλοιώνεται ο αρχικός χαρακτήρας και ο προσανατολισμός των εγχειρημάτων. Για την συγγραφή της εργασίας, αξιοποιήθηκαν ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, διαδικτυακές πηγές καθώς και οι απαραίτητες γνώσεις που αποκτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Previous Article

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Next Article

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, έγινε μία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Η μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στην Ελλάδα είναι ένα νέο πεδίο το οποίο αφορά όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για την επίτευξη του σκοπού τους. Η παροχή πιστώσεων […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]