Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ) αρχίζει να δραστηριοποιείται πιο έντονα στην χώρα μας. Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αποτελούν μορφή της ΚΑΟ είναι διαφορετική από ό,τι στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησης «Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.» στη Θεσσαλονίκη, η διερεύνηση του κοινωνικού αποτυπώματός της και ο εντοπισμός των πιο βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Αφού εξετάστηκε το νομικό πλαίσιο και βασικά στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ΚΑΟ στην Ελλάδα, έγινε μια βιβλιογραφική επισκόπηση με ξένες και ελληνόφωνες έρευνες που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση των Κοιν.Σ.Επ. Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας με τη διεξαγωγή ημιδομημένης συνέντευξης σε όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. ενώ τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Ο Οδηγός Συνέντευξης δημιουργήθηκε με ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη θεωρητική μελέτη. Ακόμη, επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης καθώς η έρευνα αφορά μία μοναδική Κοιν.Σ.Επ. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης είναι διάχυτος μέσα από τις δράσεις της, την περιβαλλοντική της προσέγγιση, την προώθηση της απασχόλησης και την παράλληλη καταπολέμηση της ανεργίας, τη στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και νέων καλλιτεχνών. Η επιχείρηση έχει αντιμετωπίσει από την ίδρυσή της πολλές δυσκολίες με κυριότερη την ίδια τη νομική της μορφή. Η εξέλιξη του θεσμού των Κοιν.Σ.Επ. λειτουργεί αποτρεπτικά στη βιωσιμότητα της επιχείρησης ενώ η γραφειοκρατία και η έλλειψη οικονομικής αλλά και λειτουργικής υποστήριξης από το κράτος οδηγεί σε απαισιοδοξία για το μέλλον.

Previous Article

Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Next Article

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Στα πλαίσια της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών δη για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης και εθνικής ανάταξης για την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και πεδίο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμοστήκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός ανασυγκροτείται μέσα από τις κρίσεις που παράγει και αναδεικνύεται σε κυρίαρχο επί ανθρώπων και φύσης. Η υγεία, […]