Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Διακυβέρνηση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Εταιρική Διακυβέρνηση – Η περίπτωση της επιχείρησης “Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ) αρχίζει να δραστηριοποιείται πιο έντονα στην χώρα μας. Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αποτελούν μορφή της ΚΑΟ είναι διαφορετική από ό,τι στις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησης «Η μικρή Φρίντα Κοιν.Σ.Επ.» στη Θεσσαλονίκη, η διερεύνηση του κοινωνικού αποτυπώματός της και ο εντοπισμός των πιο βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Αφού εξετάστηκε το νομικό πλαίσιο και βασικά στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ΚΑΟ στην Ελλάδα, έγινε μια βιβλιογραφική επισκόπηση με ξένες και ελληνόφωνες έρευνες που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση των Κοιν.Σ.Επ. Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας με τη διεξαγωγή ημιδομημένης συνέντευξης σε όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. ενώ τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Ο Οδηγός Συνέντευξης δημιουργήθηκε με ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη θεωρητική μελέτη. Ακόμη, επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης καθώς η έρευνα αφορά μία μοναδική Κοιν.Σ.Επ. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης είναι διάχυτος μέσα από τις δράσεις της, την περιβαλλοντική της προσέγγιση, την προώθηση της απασχόλησης και την παράλληλη καταπολέμηση της ανεργίας, τη στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και νέων καλλιτεχνών. Η επιχείρηση έχει αντιμετωπίσει από την ίδρυσή της πολλές δυσκολίες με κυριότερη την ίδια τη νομική της μορφή. Η εξέλιξη του θεσμού των Κοιν.Σ.Επ. λειτουργεί αποτρεπτικά στη βιωσιμότητα της επιχείρησης ενώ η γραφειοκρατία και η έλλειψη οικονομικής αλλά και λειτουργικής υποστήριξης από το κράτος οδηγεί σε απαισιοδοξία για το μέλλον.

Previous Article

Η διαμεσολάβηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών για την παροχή χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Next Article

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σκοπών των Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο να χαρτογραφήσει τη διαδικτυακή παρουσία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης (ΚΕΕΕ) των ατόμων που βιώνουν αποκλεισμό εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας (λήπτες/ριες […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγρο-οικολογική μετάβαση και τα εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα

Η αγρο-οικολογική μετάβαση αποτελεί, πλέον, μία σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. αναδιαμορφώνει τις πολιτικές της, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή, ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων, μπορούν να […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης των φορέων ΚΑΛΟ στις δημόσιες αγορές, μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης ΔΣΚΑ, με τη χρήση των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης […]