Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές τους για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων τη δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης (ΚΕΕΕ). Η κοινωνική στόχευση των επιχειρήσεων αυτών, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική δραστηριότητα, δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους με αναπηρία να ενταχθούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Στην Ελλάδα, ο νόμος 4430/2016 ρυθμίζει τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ένταξης, με σκοπό την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, στην Ελλάδα, λειτουργούν ως δομές κοινωνικής φροντίδας για τις ευάλωτες ομάδες, τα κοινωνικά κέντρα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε έρευνα, με την οποία ανιχνεύθηκαν οι γνώσεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των στελεχών των κοινωνικών κέντρων αναφορικά με την αξιοποίηση των ΚΟΙΝΣΕΠ ως μέσων για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ωφελούμενων σε αυτά τα κέντρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα στελέχη επιθυμούν να εμπλακούν στην ενίσχυση της ΚΑΟ για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων, ωστόσο θεωρούν απαραίτητη την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφόρησης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα, προχωρήσαμε στην αποτύπωση ενός πλαισίου στρατηγικής που αφορά μία πρόταση πολιτικής για την αξιοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης με σκοπό την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων. Η πρόταση αυτή, θέτει ως προτεραιότητα την κινητοποίηση και ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων (και κυρίως των ανθρώπων με αναπηρία, οι οποίοι ωφελούνται των υπηρεσιών των κοινωνικών κέντρων), μέσα από την κατάρτιση και τη δημιουργία χώρων, όπου θα αναδεικνύονται και θα αναδύονται οι εναλλακτικές διαδρομές επιχειρηματικότητας της ΚΑΟ.

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της από-τα-κάτω δράσης των ενδιαφερόμενων υποκειμένων (στελέχη κοινωνικών κέντρων, ΑμεΑ και του περιβάλλοντός τους) για συμμετοχή στις ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, γεφυρώνοντας, έτσι, την κοινωνική δράση των κοινωνικών κέντρων με την ανάπτυξη των ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης.

Previous Article

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Next Article

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχικά, επιχειρείται η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ηθικές Τράπεζες και Τραπεζικό Σύστημα

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ρόλο των ηθικών τραπεζών αφενός ως προς το θεωρητικό τους κομμάτι, με την μελέτη βασικών εννοιών και γεγονότων που τις χαρακτηρίζουν και αφετέρου διεισδύει στα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

Ενώ τα κοινά είναι μία έννοια σύγχρονη, η φιλοσοφία της (ως θεσμός αυτοδιαχείρισης κοινών πόρων από μια κοινότητα ανθρώπων) έχει νοηματικό περιεχόμενο και σε παλαιότερες κοινωνίες οι οποίες παρουσιάζουν αρκετά διαφοροποιημένο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό […]