Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές τους για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων τη δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης (ΚΕΕΕ). Η κοινωνική στόχευση των επιχειρήσεων αυτών, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική δραστηριότητα, δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους με αναπηρία να ενταχθούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Στην Ελλάδα, ο νόμος 4430/2016 ρυθμίζει τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ένταξης, με σκοπό την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, στην Ελλάδα, λειτουργούν ως δομές κοινωνικής φροντίδας για τις ευάλωτες ομάδες, τα κοινωνικά κέντρα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε έρευνα, με την οποία ανιχνεύθηκαν οι γνώσεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των στελεχών των κοινωνικών κέντρων αναφορικά με την αξιοποίηση των ΚΟΙΝΣΕΠ ως μέσων για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ωφελούμενων σε αυτά τα κέντρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα στελέχη επιθυμούν να εμπλακούν στην ενίσχυση της ΚΑΟ για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων, ωστόσο θεωρούν απαραίτητη την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφόρησης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα, προχωρήσαμε στην αποτύπωση ενός πλαισίου στρατηγικής που αφορά μία πρόταση πολιτικής για την αξιοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης με σκοπό την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων. Η πρόταση αυτή, θέτει ως προτεραιότητα την κινητοποίηση και ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων (και κυρίως των ανθρώπων με αναπηρία, οι οποίοι ωφελούνται των υπηρεσιών των κοινωνικών κέντρων), μέσα από την κατάρτιση και τη δημιουργία χώρων, όπου θα αναδεικνύονται και θα αναδύονται οι εναλλακτικές διαδρομές επιχειρηματικότητας της ΚΑΟ.

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της από-τα-κάτω δράσης των ενδιαφερόμενων υποκειμένων (στελέχη κοινωνικών κέντρων, ΑμεΑ και του περιβάλλοντός τους) για συμμετοχή στις ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, γεφυρώνοντας, έτσι, την κοινωνική δράση των κοινωνικών κέντρων με την ανάπτυξη των ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης.

Previous Article

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Next Article

Συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση της Πιερίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

Είναι γεγονός πως η κοινωνία των πολιτών, ειδικά σε περιόδους έντονης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει να δώσει λύσεις σε ανάγκες που μένουν ακάλυπτες από την αγορά και το κράτος. Στην περίπτωση του […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, καθώς και στην πορεία του εν λόγω θεσμού στη διαχρονία, με αφορμή τον εσχάτως ψηφισμένο νόμο 4673/2020 με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις» […]