Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις διαστάσεις της ενδυνάμωσης και της δέσμευσης των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας. Προς τούτο διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα σε 9 μέλη του συνεταιρισμού με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης στην έδρα του συνεταιρισμού που βρίσκεται στο χωρίο Λαζαρίνα Καρδίτσας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλα τα μέλη νιώθουν ενδυνάμωση, γεγονός που αυξάνει την εργασιακή τους ευχαρίστηση, την παραγωγικότητα, την ποιότητα των προϊόντων τους και την δέσμευση τους. Σχετικά με την επαγγελματική τους δέσμευση τα μέλη αισθάνονται δεσμευμένα διότι τρέφουν μια ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα, την φύση, τον τόπο τους. Συναισθηματική δέσμευση έχουν όλα τα ερωτηθέντα μέλη και τρία από αυτά έχουν και επιπλέον δέσμευση συνεχείας, διότι επένδυσαν μεγάλο κεφάλαιο στις παραγωγικές τους επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη δέσμευση με τον συνεταιρισμό τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μέλη είναι ικανοποιημένα από τις παροχές, τις υπηρεσίες, τη συνεργασία, την ενημέρωση που τους προσφέρει ο συνεταιρισμός. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, εάν δεν υπήρχε ο συνεταιρισμός θα είχαν εγκαταλείψει το επάγγελμα τους, διότι δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν μόνοι τους λόγω πολλών δυσχερών προβλημάτων και η κρατική βοήθεια είναι ανεπαρκής. Όλα τα μέλη επομένως έχουν συναισθηματική δέσμευση και δέσμευση συνεχείας.

Τα ευρήματα της έρευνας ήταν χρήσιμα έτσι ώστε να στρωματοποιήσουμε και εμβαθύνουμε τις πληροφορίες και επιπροσθέτως να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Βάσει των αποτελεσμάτων διαμορφώσαμε προτάσεις και προτείναμε τρόπους για την επαγγελματική εξέλιξη των κτηνοτρόφων καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ενδυνάμωσης και δέσμευσης τους.

Previous Article

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Next Article

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τρόποι Χρηματοδότησης των Εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η περίπτωση του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η παρούσα εργασία επιχειρεί την ανάδειξη του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως πεδίου, που βρίσκεται ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας αυτός καλύπτει μία ευρεία γκάμα φορέων και πρακτικών, που […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση εγχειρημάτων ΚΑΟ. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και οι τρόποι βελτίωσης των μοντέλων δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη δημοκρατική διακυβέρνηση των κοινωνικών εγχειρημάτων. Βασίζεται στην ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τη συλλογή μέσω μελέτης περιπτώσεων κοινωνικών εγχειρημάτων με […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αποτύπωση των ενισχυτικών παραγόντων της συνεταιριστικής οργανωσιακής φιλοσοφίας ως προς την ένταξη στην εργασία των Ληπτών Ψυχιατρικών Υπηρεσιών και η πρακτική εφαρμογή τους

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη των κοινωνικών συνεταιρισμών ως εναλλακτικό παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης. Εστιάζει, στο ρόλο τους ως προς την ένταξη στην εργασία ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και συγκεκριμένα στους λήπτες ψυχιατρικών […]