Αξιολόγηση της Ενδυνάμωσης και της Δέσμευσης των μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Κεντρική Ελλάδα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις διαστάσεις της ενδυνάμωσης και της δέσμευσης των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας. Προς τούτο διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα σε 9 μέλη του συνεταιρισμού με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης στην έδρα του συνεταιρισμού που βρίσκεται στο χωρίο Λαζαρίνα Καρδίτσας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλα τα μέλη νιώθουν ενδυνάμωση, γεγονός που αυξάνει την εργασιακή τους ευχαρίστηση, την παραγωγικότητα, την ποιότητα των προϊόντων τους και την δέσμευση τους. Σχετικά με την επαγγελματική τους δέσμευση τα μέλη αισθάνονται δεσμευμένα διότι τρέφουν μια ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα, την φύση, τον τόπο τους. Συναισθηματική δέσμευση έχουν όλα τα ερωτηθέντα μέλη και τρία από αυτά έχουν και επιπλέον δέσμευση συνεχείας, διότι επένδυσαν μεγάλο κεφάλαιο στις παραγωγικές τους επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη δέσμευση με τον συνεταιρισμό τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μέλη είναι ικανοποιημένα από τις παροχές, τις υπηρεσίες, τη συνεργασία, την ενημέρωση που τους προσφέρει ο συνεταιρισμός. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, εάν δεν υπήρχε ο συνεταιρισμός θα είχαν εγκαταλείψει το επάγγελμα τους, διότι δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν μόνοι τους λόγω πολλών δυσχερών προβλημάτων και η κρατική βοήθεια είναι ανεπαρκής. Όλα τα μέλη επομένως έχουν συναισθηματική δέσμευση και δέσμευση συνεχείας.

Τα ευρήματα της έρευνας ήταν χρήσιμα έτσι ώστε να στρωματοποιήσουμε και εμβαθύνουμε τις πληροφορίες και επιπροσθέτως να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Βάσει των αποτελεσμάτων διαμορφώσαμε προτάσεις και προτείναμε τρόπους για την επαγγελματική εξέλιξη των κτηνοτρόφων καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ενδυνάμωσης και δέσμευσης τους.

Previous Article

Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης απορριμμάτων

Next Article

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Εισαγωγή: Ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι η ένταξη των ατόμων στο εργασιακό χώρο και οι συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίση στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην μεγάλη αύξηση των […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Χρηματοδότηση και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου των επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ

Στην σημερινή εποχή έχει διαμορφωθεί ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα από συνεχείς κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, όπου το καπιταλιστικό σύστημα έχει επιβάλει τους δικούς του κανόνες στην διαμόρφωση της αγοράς δημιουργώντας ένα κλίμα άκρατου ανταγωνισμού, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιοποίηση της ΚΑΟ για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μέσα από το παράδειγμα των κοινωνικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Οι ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένα οι άνθρωποι με αναπηρία, αντιμετωπίζουν πιο έντονα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες του ΟΗΕ και της ΕΕ εντάσσουν στις πολιτικές […]