ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους κατά την διαδικασία παραγωγής εγχειρημάτων ΚΑΟ μέσα από την εξέταση ελληνικών περιπτώσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την μέτρηση του κοινωνικού οφέλους είναι η μέθοδος μέτρησης της κοινωνικής επιστροφής των επενδύσεων SROI (Social Return on Investment).

Στην παρούσα έρευνα η εμπειρία των συμμετεχόντων συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση μέσω της έκφρασης της από συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μαζί τους ακολουθώντας την ποιοτική προσέγγιση της συλλογής δεδομένων. Η έρευνα διεξήχθη σε τρεις ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση). Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων αλλά και από συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο όπου ήταν εφικτό. Από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις ΚΟΙΝΣΕΠ διαφάνηκε ότι στον τομέα του περιβάλλοντος υπάρχει μία μεγάλη ευαισθητοποίηση. Επίσης παρέχουν θέσεις απασχόλησης σε μία εποχή που η ανεργία είναι μεγάλη και πλήττει τους πάντες.

Το κοινωνικό όφελος που παρέχουν τα εγχειρήματα ΚΑΟ δεν είναι απλώς σημαντικό και αναμφισβήτητο αλλά αντίθετα περιλαμβάνει και πολλές διαστάσεις. Πρώτα απ’ όλα το όποιο οικονομικό κέρδος αποκτούν επιστρέφει στην ουσία στην κοινωνία αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξυπηρετούνται από αυτά που παρέχουν ενώ παράλληλα μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν. Παράλληλα προάγουν και προωθούν σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η συνεργασία, ο σεβασμός, η ισότιμη συμμετοχή, κ.ά., από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν όλες οι κοινωνικές ομάδες ανεξαιρέτως. Η αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους σε εγχειρήματα όπως αυτά που εξετάστηκαν αναδείχθηκε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο της ΚΑΟ.

Παράλληλα, η αξιολόγηση του κοινωνικού οφέλους σε εγχειρήματα όπως αυτά που εξετάστηκαν, αναδεικνύει τα θετικά χαρακτηριστικά τους και μπορεί να έλξει την υποστήριξη προς αυτά. Παράλληλα παρέχει γνώσεις και στα ίδια για τον τρόπο που θα πρέπει να εξελιχθούν οι δραστηριότητες τους αναπτύσσοντας ακόμα περισσότερο το κοινωνικό όφελος που προσφέρουν.

Previous Article

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Next Article

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος της διακυβέρνησης στην προώθηση της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας σε οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνδυάζουν στοιχεία παραδοσιακών κερδοσκοπικών εταιρειών και κοινωνικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Όσον αφορά τη δομή τους, πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν όπως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις. Έχοντας κοινωνική κατεύθυνση, πολλές από αυτές παράγουν και διαθέτουν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εναλλακτικές Πηγές Κοινωνικής Χρηματοδότησης – Χρηματοδότηση από το Πλήθος και Ομόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου

Οι Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία και στο γενικότερο οικοσύστημα, έχουν ανάγκη χρηματοδότησης και διασφάλισης των αναγκαίων πόρων, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια ίδρυσης τους. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Δημοκρατική διακυβέρνηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις περιπτώσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης, και της οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Προς αυτό τον σκοπό, η εργασία εξετάζει την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, την δημοκρατική διακυβέρνηση, την […]