Αντιλήψεις και εμπόδια στη συμμετοχή σε συνεταιριστικά εγχειρήματα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Συνεταιρισμοί εξελίσσονται διαγενεακά με την εξέλιξη της ανθρωπότητας εξαιτίας της ρητής ανάγκης αρχικά για την επιβίωση και κατόπιν για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ευημερία και την κοινωνική εξέλιξη. Οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικές οντότητες – αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα χρειάζονται ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται -διαθέτουν όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ο δημοκρατικός τρόπος λήψης των αποφάσεων, η εκπαίδευση των μελών τους για την κατανόηση και αποδοχή του συνεταιριστικού ιδεώδους, σύνδεση με άλλους συνεταιρισμούς η στήριξη των οικονομιών της κοινότητας, ώστε ωφελημένο να μείνει το πεδίο και να υπάρξει ο κοινωνικός αντίκτυπος για να εξασφαλισθεί η μακροβιότητα των συνεταιριστικών εγχειρημάτων. Καθοριστικός παράγοντας για τη μακραίωνη εξέλιξη των συνεταιριστικών εγχειρημάτων είναι οι αντιλήψεις των πολιτών για το διττό χαρακτήρα και τη σημαντικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου

Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα των συνεταιριστικών εγχειρημάτων της μακραίωνης εξέλιξης τους, τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας, τους λόγους δημιουργίας των συνεταιρισμών, την σημασία της εκπαίδευσης και τη μετασχηματίζουσα δράση της στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, όπου μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης να αντιληφθούν τον κρίσιμο ρόλο τους και τις αντιλήψεις των πολιτών για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τα εμπόδια που συναντούν στη πορεία της υλοποίησης του.

Previous Article

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

Next Article

Το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα και η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Δημόσιες πολιτικές, εμπόδια και προτάσεις

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προσεγγίσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα της κρίσης: οπτικές από τον χώρο των κινημάτων και της αριστεράς

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να χαρτογραφηθούν οι προσεγγίσεις εκείνες που αναδύθηκαν ως κυρίαρχες σε σχέση με τον κοινωνικό μετασχηματισμό τα χρόνια της επονομαζόμενης «κρίσης» στην Ελλάδα, μέσα από την οπτική των ανθρώπων που συμμετείχαν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Στην «Ελλάδα της κρίσης», ξεκίνησαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, η απευθείας, με άλλα λόγια, διάθεση αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, κινηματικά αρχικά και, στην πορεία διεύρυνσής τους μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, […]