Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αντιλήψεις και εμπόδια στη συμμετοχή σε συνεταιριστικά εγχειρήματα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Συνεταιρισμοί εξελίσσονται διαγενεακά με την εξέλιξη της ανθρωπότητας εξαιτίας της ρητής ανάγκης αρχικά για την επιβίωση και κατόπιν για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην ευημερία και την κοινωνική εξέλιξη. Οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικές οντότητες – αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα χρειάζονται ένα επιχειρηματικό σχέδιο για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται -διαθέτουν όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ο δημοκρατικός τρόπος λήψης των αποφάσεων, η εκπαίδευση των μελών τους για την κατανόηση και αποδοχή του συνεταιριστικού ιδεώδους, σύνδεση με άλλους συνεταιρισμούς η στήριξη των οικονομιών της κοινότητας, ώστε ωφελημένο να μείνει το πεδίο και να υπάρξει ο κοινωνικός αντίκτυπος για να εξασφαλισθεί η μακροβιότητα των συνεταιριστικών εγχειρημάτων. Καθοριστικός παράγοντας για τη μακραίωνη εξέλιξη των συνεταιριστικών εγχειρημάτων είναι οι αντιλήψεις των πολιτών για το διττό χαρακτήρα και τη σημαντικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου

Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα των συνεταιριστικών εγχειρημάτων της μακραίωνης εξέλιξης τους, τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας, τους λόγους δημιουργίας των συνεταιρισμών, την σημασία της εκπαίδευσης και τη μετασχηματίζουσα δράση της στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, όπου μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης να αντιληφθούν τον κρίσιμο ρόλο τους και τις αντιλήψεις των πολιτών για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τα εμπόδια που συναντούν στη πορεία της υλοποίησης του.

Previous Article

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

Next Article

Το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα και η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Δημόσιες πολιτικές, εμπόδια και προτάσεις

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση και ανάδειξη του γυναικείου ρόλου. Ο βασικός ερευνητικός στόχος της εργασίας, είναι να μελετηθεί η συμβολή των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στην προσωπική, οικονομική και κοινωνική […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, αποτελούν ιστορικά για τους μικρομεσαίους κυρίως αγρότες, το ισχυρό όπλο τους ενάντια στις έντονες πιέσεις που τους ασκούνται από την αγορά. Αποτελούν την απάντησή τους στα προβλήματα χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν, […]