Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, έγινε μία προσπάθεια να απαντηθούν ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής επιχειρηματικών μοντέλων σε κοινωνικές επιχειρήσεις με πολιτιστική δραστηριότητα καθώς και η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της κοινωνικής και εμπορικής αξίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική αναφορά στα βασικά στοιχεία των επιχειρηματικών μοντέλων, συγκεκριμενοποιούνται τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού μοντέλου που δύναται να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και αναφέρονται οι σημαντικότερες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τις κύριες νομικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και Ιδρύματα) καθώς και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης, το κεφάλαιο κλείνει με μία συνοπτική αναφορά στον όρο πολιτιστικές δημιουργικές βιομηχανίες.

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά πέντε μελέτες περιπτώσεων: την ΚΟΙΝΣΕΠ Art of Team Santorini,την ΚΟΙΝΣΕΠ Βέγας Εκδοτική Πολιτιστική, την ΚΟΙΝΣΕΠ Action Plus, την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Διογένης ΜΚΟ που εκδίδει το περιοδικό Σχεδία και την ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ με βασικό αντικείμενο το κουκλοθέατρο. Για τη συγγραφή του κεφαλαίου αυτού έχουν αντληθεί στοιχεία κυρίως από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων τα οποία προσαρμόστηκαν στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου των Osterwalder και Pigneur. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά σε προτάσεις, προβληματισμούς, συμπεράσματα και προοπτικές για την εφαρμογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου σε πολιτιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.

Η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας καθώς όχι μόνο θα αυξηθούν οι πιθανότητες βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά θα συμβάλει και στη βελτιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής αξίας. Άλλωστε όπως είναι προφανές, δεν αναζητούμε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς δε συναντάμε εξαιρετικά πολύπλοκα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά στον τομέα των πολιτιστικών επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας αλλά έναν καμβά, ο οποίος θα αποτυπώνει με σαφήνεια τους κοινωνικούς στόχους και την αποστολή της επιχείρησης, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια, η σχέση αλληλεπίδρασης της παραγόμενης εμπορικής και κοινωνικής αξίας.

Previous Article

Ζητήματα Διακυβέρνησης σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις μικρής κλίμακας: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Next Article

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στη παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω των πρωτοβουλιών των Δήμων

Από το 2009, με την έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κράτος εμφανίζει σημαντική αδυναμία στην αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που προκύπτουν ως απόρροια της κρίσης. Σε αυτή […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συνεταιριστικών αρχών από ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς: Μια ποιοτική αξιολόγηση μέσα από μελέτη περιπτώσεων.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, αποτελούν ιστορικά για τους μικρομεσαίους κυρίως αγρότες, το ισχυρό όπλο τους ενάντια στις έντονες πιέσεις που τους ασκούνται από την αγορά. Αποτελούν την απάντησή τους στα προβλήματα χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν, […]