Αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ο οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αλληλασφάλιση και την συνεταιριστική ασφάλιση, και ειδικότερα την παρουσίαση της θεωρίας και των βασικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και τη δυναμική του τομέα, όπως και τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Στόχος της εργασίας είναι η εξέταση της εμφάνισης, εξέλιξης και εδραίωσης των αλληλασφαλιστικών/ συνεταιριστικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η οικονομική τους ευρωστία, η ανάλυση του τρόπου οργάνωσής τους, η αλληλεπίδραση με τα μέλη/ασφαλισμένους, όπως και της ευρύτερης συνεισφοράς τους στην οικονομική ανάπτυξη και στη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας. Η άντληση και η επιλογή πληροφοριών και δεδομένων υλοποιήθηκε με γνώμονα τον σχηματισμό μιας συνολικής εικόνας για τον αλληλασφαλιστικό/ συνεταιριστικό ασφαλιστικό τομέα και με ιδιαίτερη έμφαση στις μελέτες περίπτωσης. Επιχειρείται μια αξιολόγηση της εφαρμογής των βασικών αρχών και αξιών της αλληλασφάλισης/ συνεταιριστικής ασφάλισης, της διαφύλαξης της φύσης και των διακριτών χαρακτηριστικών τους, αλλά και της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες και απαιτήσεις της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς. Ταυτόχρονα εξετάζονται οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη και αειφόρο ανάπτυξή των επιχειρήσεων με το επίκεντρο την ευημερία του ατόμου και της κοινωνίας έναντι της επιδίωξης του κέρδους. Οι τρεις μελέτες περίπτωσης επιλέχθηκαν με διαφορετικά κριτήρια ώστε να υπάρξει μία όσο πιο σφαιρική κάλυψη της θεωρίας και εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως και μία εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων και των μεθόδων στήριξης και προστασίας της κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα από την παρουσίαση των θεωρητικών και οικονομικών στοιχείων και την σύγκριση των περιπτώσεων συντείνουν στο συμπέρασμα της καθοριστικής παρουσίας, ευρείας αναγνώρισης και συμβολής των αλληλασφαλιστικών και συνεταιριστικών ασφαλιστικών δομών στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και στην μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία.

Previous Article

Το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα και η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Δημόσιες πολιτικές, εμπόδια και προτάσεις

Next Article

Καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: Η περίπτωση των Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Το Πελίτι έχει αποτελέσει από τη δεκαετία του 1990 μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο της την ελεύθερη διακίνηση σπόρων. Το παράδειγμά της μάλιστα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντίθετο έναντι της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μια εναλλακτική προοπτική για τα οικονομικά συστήματα διαδραματίζει ήδη ενεργό ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά μια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός εν δυνάμει εγχειρήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου, μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Στα πρώτα κεφάλαια […]