Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS-25. Η συλλογή δεδομένων ήταν ανώνυμη και τα δεδομένα εμπιστευτικά. Αποτυπώνεται η σχέση της διοίκησης του συνεταιρισμού με τα μέλη, οι σχέσεις μεταξύ των μελών, τα οφέλη από την συμμετοχή, οι διαφορές στην οργανωσιακή συμπεριφορά με βάση τον κλάδο γεωργικής δραστηριότητας καθώς και η συμπεριφορά των μελών με βάση την βιωσιμότητα του συνεταιρισμού.

Η διεξαγωγή της μελέτης έγινε με βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική έρευνα στηρίχθηκε σε ένα πλήρως δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 109 μέλη του συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Από την παρούσα έρευνα προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν κυρίως έγγαμοι άνδρες ηλικίας 36 έως 65 που είχαν κατά μέσο όρο συμμέτοχή 10 ετών στον Συνεταιρισμό «Ένωση Αγρινίου». Τα συχνότερα είδη καλλιέργειας είναι ελιές και καλαμπόκι με το 12% εξ αυτών να αφορά βιολογικές καλλιέργειες. Το 37% των μελών του συνεταιρισμού ασχολείται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κυρίως για οικονομικούς λόγους. Τα μέλη σε σημαντικό βαθμό είναι ενημερωμένα για την οικονομική πορεία του συνεταιρισμού.

Προέκυψαν επίσης σημαντικά ευρήματα για την σχέση των μελών με τον συνεταιρισμό.Tα μέλη πιστεύουν ότι επηρεάζουν μέτρια προς αρκετά την στρατηγική του συνεταιρισμού. Η άποψη των μελών είναι θετική για την Διοίκηση καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού. Από την επαγωγική στατιστική φάνηκε πως η βιωσιμότητα του συνεταιρισμού δεν επηρεάζει τα οφέλη του ή την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του. Επίσης βρέθηκε πως όσοι ασχολούνται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής συμπεριφοράς σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Previous Article

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Next Article

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της ΚΑΟ – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι προκλήσεις για τη νέα Περίοδο 2021-2027. Οι περιπτώσεις των ΠΕΠ Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απόρροια της οικονομικής κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έθεσε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την βιώσιμη ανάκαμψη και την εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προσεγγίσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα της κρίσης: οπτικές από τον χώρο των κινημάτων και της αριστεράς

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να χαρτογραφηθούν οι προσεγγίσεις εκείνες που αναδύθηκαν ως κυρίαρχες σε σχέση με τον κοινωνικό μετασχηματισμό τα χρόνια της επονομαζόμενης «κρίσης» στην Ελλάδα, μέσα από την οπτική των ανθρώπων που συμμετείχαν […]