Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS-25. Η συλλογή δεδομένων ήταν ανώνυμη και τα δεδομένα εμπιστευτικά. Αποτυπώνεται η σχέση της διοίκησης του συνεταιρισμού με τα μέλη, οι σχέσεις μεταξύ των μελών, τα οφέλη από την συμμετοχή, οι διαφορές στην οργανωσιακή συμπεριφορά με βάση τον κλάδο γεωργικής δραστηριότητας καθώς και η συμπεριφορά των μελών με βάση την βιωσιμότητα του συνεταιρισμού.

Η διεξαγωγή της μελέτης έγινε με βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας. Η ποσοτική έρευνα στηρίχθηκε σε ένα πλήρως δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 109 μέλη του συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Από την παρούσα έρευνα προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν κυρίως έγγαμοι άνδρες ηλικίας 36 έως 65 που είχαν κατά μέσο όρο συμμέτοχή 10 ετών στον Συνεταιρισμό «Ένωση Αγρινίου». Τα συχνότερα είδη καλλιέργειας είναι ελιές και καλαμπόκι με το 12% εξ αυτών να αφορά βιολογικές καλλιέργειες. Το 37% των μελών του συνεταιρισμού ασχολείται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κυρίως για οικονομικούς λόγους. Τα μέλη σε σημαντικό βαθμό είναι ενημερωμένα για την οικονομική πορεία του συνεταιρισμού.

Προέκυψαν επίσης σημαντικά ευρήματα για την σχέση των μελών με τον συνεταιρισμό.Tα μέλη πιστεύουν ότι επηρεάζουν μέτρια προς αρκετά την στρατηγική του συνεταιρισμού. Η άποψη των μελών είναι θετική για την Διοίκηση καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού. Από την επαγωγική στατιστική φάνηκε πως η βιωσιμότητα του συνεταιρισμού δεν επηρεάζει τα οφέλη του ή την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του. Επίσης βρέθηκε πως όσοι ασχολούνται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής συμπεριφοράς σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Previous Article

Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: μελέτη περιπτώσεων των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Κεντρικής Εύβοιας.

Next Article

Μελέτη για τη διακυβέρνηση των ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στο νομό Αττικής

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μια εναλλακτική προοπτική για τα οικονομικά συστήματα διαδραματίζει ήδη ενεργό ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά μια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τόσο την έννοια του συνεργατισμού ως το μη μεταφράσιμο από το νομοθέτη τμήματος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) όσο και τις προεικονιστικές πολιτικές του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Θεωρίες και Πρακτικές Μικροπίστωσης στις Απαρχές της ΚΑΟ

Η μικροπίστωση αποτελεί ιστορικό προηγούμενο και βασικό συστατικό του ευρύτερου πλαισίου της μικροχρηματοδότησης. Εξ αρχής στόχος υπήρξε η ανακούφιση χωρίς διακρίσεις από τη φτώχεια σε όλες τις μορφές της. Διαχρονικά και διατοπικά έλαβε διάφορες μορφές […]