Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αγορές χωρίς μεσάζοντες και Kοινωνική Aλληλέγγυα Oικονομία: κινηματική δράση και αυτοδιοικητική υποστήριξη

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην «Ελλάδα της κρίσης», ξεκίνησαν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, η απευθείας, με άλλα λόγια, διάθεση αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, κινηματικά αρχικά και, στην πορεία διεύρυνσής τους μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, πλαισιώθηκαν θεσμικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η παρακολούθηση της πορείας αυτής αποτελεί το βασικό αντικείμενο της παρούσης εργασίας.

Στόχος της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ κρίσης-κινημάτων-κράτους και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως επίσης η απάντηση στο ερώτημα αν και γιατί αποτελούν «οι αγορές χωρίς μεσάζοντες» μορφή της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στους στόχους της εργασίας συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η προσπάθεια ανάδειξης της συνεισφοράς των αγορών χωρίς μεσάζοντες στην τοπική κοινωνία, στην προκειμένη περίπτωση μελέτης στην πόλη της Καλλιθέας, καθώς και η απόπειρα διερεύνησης πιθανών αδυναμιών, προκλήσεων για τη λειτουργία των αγορών.

Προκειμένου να διερευνηθούν οι προηγούμενοι προβληματισμοί, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει πρωτογενή επιτόπια έρευνα στον χώρο διεξαγωγής της υπαίθριας αγοράς χωρίς μεσάζοντες στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, με ανοιχτές-εις βάθος συζητήσεις με παραγωγούς, εκπροσώπους του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και καταναλωτές στην συγκεκριμένη αγορά. Πηγή για την άντληση στοιχείων δευτερογενούς υλικού αποτέλεσαν βιβλιογραφικές πηγές, ρεπορτάζ και άρθρα ηλεκτρονικών εφημερίδων και περιοδικών, δημοσιευμένες συνεντεύξεις/μαρτυρίες εμπλεκομένων σε παρόμοια εγχειρήματα ανά την Ελλάδα καθώς και η ανάλυση κειμένων αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά από συλλογικά όργανα. Η εργασία κλείνει με την αναφορά των συμπερασμάτων της ανάλυσης και των προτάσεων πολιτικής.

Previous Article

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Next Article

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Social Entrepreneurship and social capital through the lens of a cooperative in a rural area: the case of United Winemaking Agricultural Cooperative of Samos

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει σκοπό την χαρτογραφήση των επιπέδων εμπιστοσύνης σε μια αγροτική περιοχή αναδεικνύοντας τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από το πρίσμα του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου. Αρχικά στο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από ένα μικρό δείγμα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα […]