Τα Κοινά στα Ομηρικά Έπη

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ενώ τα κοινά είναι μία έννοια σύγχρονη, η φιλοσοφία της (ως θεσμός αυτοδιαχείρισης κοινών πόρων από μια κοινότητα ανθρώπων) έχει νοηματικό περιεχόμενο και σε παλαιότερες κοινωνίες οι οποίες παρουσιάζουν αρκετά διαφοροποιημένο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.

Η εργασία που ακολουθεί, προσπαθεί να αναδείξει και να μελετήσει δομές κοινών στην ομηρική εποχή όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Όπως θα διαπιστώσουμε, κατά τους σκοτεινούς αυτούς αιώνες της δημιουργίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού όχι μονό υπήρξαν κοινά αλλά αποτέλεσαν βασικές δομές για τη διαχείριση των Οίκων και την οργάνωση των ομάδων αν όχι συνολικότερα της κοινωνίας της εποχής.

Μέσα από τη μελέτη των ραψωδιών και την ανάλυση των συμπεριφορών, των συνηθειών και των θεσμών που επικρατούσαν αυτή την περίοδο διαφαίνεται η ύπαρξη ενός συνόλου κοινών πολιτισμικών στοιχείων, εθιμοτυπικού και θρησκευτικού περιεχομένου, τα οποία όχι μόνο λειτούργησαν ως θεσμικό-αξιακό υπόβαθρο των δομών αυτό-διαχείρισης των κοινών πόρων αλλά αποτέλεσαν και τα ίδια κοινά αγαθά. Γίνεται επίσης ορατή η βούληση και η πεποίθηση της ορθότητας της κοινοκτημοσύνης από ομάδες οικειοποιητών στα πλαίσια λειτουργίας των Οίκων, οι οποίοι θέσπισαν δομές διακυβέρνησης μη πρόσωπο-κεντρικές, λειτουργώντας διαδικασίες συνελεύσεων και στηρίζοντας τη νομιμοποίηση τους σε παραδοσιακές αρχές και αξίες.

Επαληθεύεται λοιπόν η ερευνητική υπόθεση, ύπαρξης κοινών κατά την Ομηρική εποχή, εφόσον η κοινοτική διαχείριση υπήρξε κυρίαρχη όπως διαπιστώνεται στα πλαίσια της εργασίας, και η επικυριαρχία της ιδιόκτητης περιουσίας καθώς και η πρωτοκαθεδρία των κρατικών διευρυμένων εξουσιών έναντι του τοπικού, επικράτησαν στους αιώνες που ακολούθησαν και όχι κατά την περίοδο των σκοτεινών αιώνων.

Previous Article

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Next Article

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των κοινών πόρων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιογραφία αναφέρει ότι απαιτείται μια αξιόπιστη δομή απόδοσης δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, η ανάλυση των περιβαλλοντικών κυρίως επιπτώσεων που έχει η έντονη παρουσία της βιομηχανίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την ευρύτερη περιοχή και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών. Μελέτη περίπτωσης “Ένωση Αγρινίου”

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει την οργανωσιακή συμπεριφορά των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου». Διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με την συλλογή δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την βοήθεια του πακέτου στατιστικών αναλύσεων για […]