Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και τα κοινά τους στοιχεία με τα εγχειρήματα ΚΑΟ. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα Κέντρα Απεξάρτησης από τον αλκοολισμό και την εφαρμογή σε αυτά, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Χρησιμοποιεί Ελληνική, ξένη βιβλιογραφία και διαδικτυακές πηγές για την άντληση στοιχείων και πληροφοριών που παρατίθενται στην εργασία. Χρησιμοποιούνται επίσης , παραδείγματα κοινωνικών εγχειρημάτων και ομάδων αυτοβοήθειας που δρουν είτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είτε σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας να αναλύουμε τα εγχειρήματα ΚΑΟ και τις Ομάδες Αυτοβοήθειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη δημοκρατική διακυβέρνηση τους και στο θετικό Κοινωνικό Αντίκτυπο που έχουν στη κοινωνία. Έπειτα στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει στον αναγνώστη τα κοινά στοιχεία που έχουν οι Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και οι φορείς ΚΑΟ στη διακυβέρνηση και Κοινωνικό Αντίκτυπο αντίστοιχα. Εδώ θα σταθούμε και θα μιλήσουμε και με παραδείγματα, για να δώσουμε στον αναγνώστη να καταλάβει την σύνδεση των εγχειρημάτων ΚΑΟ και Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε στις ομάδες απεξάρτησης από το αλκοόλ και συγκεκριμένα ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς, που αποτέλεσαν και ιστορικά από τις πρώτες ομάδες αυτοβοήθειας. Αναδεικνύουμε τις αρχές της ΚΑΟ που έχουν εφαρμογή σε μία ομάδα αυτοβοήθειας, όπως Ανώνυμοι Αλκοολικοί με ιδιαίτερη έμφαση στην δημοκρατικότητα και στον θετικό Κοινωνικό Αντίτυπο που δημιουργεί η λειτουργία τους, όπως η Κοινωνική Επανένταξη των ανθρώπων , απεξαρτημένων από το αλκοόλ.

Συνολικά η διπλωματική εργασία βασίζεται σε βιβλιογραφικές αναφορές, ελληνικές και ξένες, πηγές από το διαδύκτιο και παραδείγματα από τον ελληνικό χώρο με κύριο στόχο να αναδείξουν στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη πως οι Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας, όπως οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί, μπορεί να μην είναι εγχείρημα ΚΑΟ, έχει όμως πολλά κοινά στοιχεία με τους φορείς ΚΑΟ και ιδαίτερα στη δημοκρατική τους διακυβέρνηση και στον θετικό αντίκτυπο που δημιουργεί η λειτουργία τους.

Previous Article

Η Εκπαιδευτική Κατάρτιση και η Ένταξη των Ψυχικά Πασχόντων στην Αγορά Εργασίας

Next Article

Το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης στους συνεταιρισμούς. Αιτίες εμφάνισης, προκλήσεις για τη διακυβέρνησή τους και ο κίνδυνος του εκφυλισμού.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διακυβέρνηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συμβολή τους στη Δημιουργία Θετικού Κοινωνικού Αντικτύπου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η περίπτωση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, ως οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι διακυβέρνησης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα, ως πυρήνα των εγχειρημάτων αυτών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προσεγγίσεις στον κοινωνικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα της κρίσης: οπτικές από τον χώρο των κινημάτων και της αριστεράς

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να χαρτογραφηθούν οι προσεγγίσεις εκείνες που αναδύθηκαν ως κυρίαρχες σε σχέση με τον κοινωνικό μετασχηματισμό τα χρόνια της επονομαζόμενης «κρίσης» στην Ελλάδα, μέσα από την οπτική των ανθρώπων που συμμετείχαν […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης: διερεύνηση της εξοικείωσης των προσφύγων με τις έννοιες και τις πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας

Κοινωνική Οικονομία. Πεδίο οικονομικό, με προσανατολισμό κοινωνικό. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η δημοκρατική διακυβέρνηση, ο κεντρικός ρόλος της ομάδας, ο κοινωνικός σκοπός, η αλληλέγγυα οπτική. Αυτά τα χαρακτηριστικά, της επιτρέπουν να ξεχωρίζει ως μέσο […]