Οι προσφυγικές κατοικίες των συνοικισμών του Δυτικού Πειραιά. Ιστορική εξέλιξη και διερεύνηση προοπτικών αξιοποίησης: Νίκαια, Δραπετσώνα-Κερατσίνι

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική Εργασία διερευνά τις διαδικασίες εγκατάστασης των προσφύγων στο Δυτικό Πειραιά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, εστιάζοντας στο ρόλο των τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών, χωρικών και πολιτικών πλαισίων.

Επιπλέον, έχοντας ως σημείο εκκίνησης την άφιξη των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, η παρούσα εργασία εξετάζει τις διαδικασίες ενσωμάτωσής τους, εστιάζοντας σε θέματα στέγασης, εργασίας, πολιτισμού και πτυχών της κοινωνικής αναπαραγωγής των προσφυγικών κοινοτήτων κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Επιπροσθέτως, μέσω ενός ποιοτικού μεθοδολογικού πλαισίου, η διπλωματική αυτή εργασία, χρησιμοποιεί πρωτογενή και δευτερεύοντα δεδομένα για την εξερεύνηση της δυνατότητας αναβάθμισης του στεγαστικού αποθέματος στους οικισμούς των προσφύγων, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων και αναγκών.

Για το σκοπό αυτό διατυπώνονται προτάσεις για την αναγέννηση των προσφυγικών οικισμών, επισημαίνοντας τις πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διατριβή αυτή αποσκοπεί να υπογραμμίσει τις έντονες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που χαρακτηρίζουν τον Δυτικό Πειραιά υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή κοινωνικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών οικονομικής αλληλεγγύης μαζί με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην εκμετάλλευση των προσφυγικών οικισμών θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή.

Previous Article

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Next Article

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

Αρχικό έναυσμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης ενός νέου πεδίου, αυτού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ), σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, όπως αυτός του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) της Ελλάδας και κυρίως, η […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των […]