Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οι προσφυγικές κατοικίες των συνοικισμών του Δυτικού Πειραιά. Ιστορική εξέλιξη και διερεύνηση προοπτικών αξιοποίησης: Νίκαια, Δραπετσώνα-Κερατσίνι

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική Εργασία διερευνά τις διαδικασίες εγκατάστασης των προσφύγων στο Δυτικό Πειραιά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, εστιάζοντας στο ρόλο των τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών, χωρικών και πολιτικών πλαισίων.

Επιπλέον, έχοντας ως σημείο εκκίνησης την άφιξη των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, η παρούσα εργασία εξετάζει τις διαδικασίες ενσωμάτωσής τους, εστιάζοντας σε θέματα στέγασης, εργασίας, πολιτισμού και πτυχών της κοινωνικής αναπαραγωγής των προσφυγικών κοινοτήτων κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Επιπροσθέτως, μέσω ενός ποιοτικού μεθοδολογικού πλαισίου, η διπλωματική αυτή εργασία, χρησιμοποιεί πρωτογενή και δευτερεύοντα δεδομένα για την εξερεύνηση της δυνατότητας αναβάθμισης του στεγαστικού αποθέματος στους οικισμούς των προσφύγων, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων και αναγκών.

Για το σκοπό αυτό διατυπώνονται προτάσεις για την αναγέννηση των προσφυγικών οικισμών, επισημαίνοντας τις πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διατριβή αυτή αποσκοπεί να υπογραμμίσει τις έντονες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που χαρακτηρίζουν τον Δυτικό Πειραιά υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή κοινωνικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών οικονομικής αλληλεγγύης μαζί με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην εκμετάλλευση των προσφυγικών οικισμών θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή.

Previous Article

Πολιτικές για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: διερευνώντας τη δυναμική της ΚΑΟ. Η περίπτωση της Π.Ε.Αργολίδας

Next Article

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης των φορέων ΚΑΛΟ στις δημόσιες αγορές, μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης ΔΣΚΑ, με τη χρήση των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης Action Finance Initiative (Afi)

Η μικροχρηματοδότηση σε φορείς ΚΑΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) στην Ελλάδα είναι ένα νέο πεδίο το οποίο αφορά όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για την επίτευξη του σκοπού τους. Η παροχή πιστώσεων […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Καταγραφή της στρατηγικής του Κοινωνικού Μάρκετινγκ εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμβατικών επιχειρήσεων

Το Κοινωνικό Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές ίδιες με αυτές του εμπορικού Μάρκετινγκ, με σκοπό να μελετήσει και να εφαρμόσει προγράμματα, που είναι σχεδιασμένα για να φέρουν κοινωνικές αλλαγές, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε […]