ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία, η εξέλιξή τους και κατά πόσο συνδέονται με τα εγχειρήματα της ΚΑΛΟ

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συνεταιριστική πίστη, στην Ελλάδα, έχει βαθιές ρίζες από το 18ο αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου, εξελίχθηκε, ωρίμασε, δέχτηκε πιέσεις και μετεξελίχθηκε σε ένα πυλώνα του οικονομικού στερεώματος. Η εξέλιξη της σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς ήταν μια μορφή δημοκρατικής διαδικασίας με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των συνεταιρισμών. Αυτή η συνδρομή των πιστωτικών συνεταιρισμών ώθησε τους συνεταιρισμούς να προοδεύσουν, αυτονομηθούν και τελικά να τονωθούν οι τοπικές οικονομίες και κατ επέκταση η Εθνική οικονομία.

Στο πέρασμα των χρόνων, υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις κρατικές. Σκοπός ήταν η υφαρπαγή του πλούτου και έλεγχο των οργάνων των συνεταιρισμών. Μια πρακτική που επιβράδυνε σημαντικά την εξέλιξη των συνεταιρισμών. Τελικά, κατάφεραν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί να ανεξαρτητοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό και να φτάσουν στην σημερινή τους μορφή, τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Το αντικείμενο αυτής της διατριβής είναι, η εξέλιξη των πιστωτικών συνεταιρισμών στο χρόνο, και εάν τόνωσαν τις τοπικές οικονομίες και συνολικά την Εθνική οικονομία.

Η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Τη βιβλιογραφική επισκόπηση που καθορίζονται οι έννοιες και οι όροι σε θεωρητικό επίπεδο. Στο δεύτερο η μεθοδολογία της διατριβής. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των πιστωτικών συνεταιρισμών και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.

Previous Article

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΟ

Next Article

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχείρηση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της κοινωνικής διάστασης

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι μέσα από τα κριτήρια του δικτύου EMES να μελετησει το κατά πόσο οι διάφορες κοινωνικές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εννοιολογικές Προσεγγίσεις του Συνεργατισμού και Προεικονιστική του Διάσταση

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τόσο την έννοια του συνεργατισμού ως το μη μεταφράσιμο από το νομοθέτη τμήματος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) όσο και τις προεικονιστικές πολιτικές του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι προσφυγικές κατοικίες των συνοικισμών του Δυτικού Πειραιά. Ιστορική εξέλιξη και διερεύνηση προοπτικών αξιοποίησης: Νίκαια, Δραπετσώνα-Κερατσίνι

Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική Εργασία διερευνά τις διαδικασίες εγκατάστασης των προσφύγων στο Δυτικό Πειραιά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, εστιάζοντας στο ρόλο των τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών, χωρικών και πολιτικών πλαισίων. Επιπλέον, έχοντας […]