Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οι διεργασίες της ομάδας ως βασικό συστατικό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης: Μελέτες περίπτωσης σε Ιταλία, Σουηδία και Ελλάδα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει έμφυτη την ανάγκη να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους, τόσο για την επιβίωση του όσο και για την εξέλιξη του, έχει την ανάγκη να ανήκει σε μια ομάδα. Για τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η ομάδα θεωρείται ο πυρήνας τους και οι διεργασίες της ομάδας αποτελούν βασικό συστατικό τους. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει και να μελετήσει τις διεργασίες της ομάδας σε συγκεκριμένα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων διεξήχθη πολλαπλή μελέτη περίπτωσης και επιλέχτηκαν τρία εγχειρήματα από τον Ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο: η θεραπευτική κοινότητα «San Patrignano» από την Ιταλία, η κοινοπραξία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων «Vägen ut!» από τη Σουηδία και η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ένταξης «Νέοι Ορίζοντες» από την Ελλάδα. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε τόσο με τη χρήση επιστημονικών πηγών όσο και με την αξιοποίηση στοιχείων των τριών εγχειρημάτων: ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εκπροσώπους τους, αρχειακό υλικό, παρουσιάσεις στον ελληνικό και στο διεθνή Τύπο καθώς και συνεντεύξεις/ομιλίες των πρωταγωνιστών των εγχειρημάτων στον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας και το θεωρητικό υπόβαθρο της Διπλωματικής εργασίας εξάγεται το συμπέρασμα ότι και στα τρία εγχειρήματα η δημοκρατική εταιρική διακυβέρνηση που υπάρχει ενισχύει τη συνολική αξία της επανένταξης. Οι βασικές αρχές των τριών εγχειρημάτων όπως η ανοικτότητα προς τα μέλη, η εθελοντική συμμετοχή, η ισοτιμία στη λήψη αποφάσεων, ενσωματώνονται στις πρακτικές τους μέσω του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης και η δυναμική των ομάδων τους συντίθεται από υψηλό επίπεδο συνοχής, εμπιστοσύνης, συνεργατικής λήψης αποφάσεων, αυτο-οργάνωσης και αυτοδιαχείρισης. Οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της ομάδας, επιλύονται με δημιουργικό τρόπο με απώτερο σκοπό να μη διαταραχτεί η δυναμική της ομάδας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εκπαίδευση, αποτελώντας την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο των εγχειρημάτων. Τέλος σε όλη την έρευνα διαφαίνεται ότι η έννοια της «ομάδας» βασίζεται σ’ ένα σύνολο αρχών και αξιών που διέπουν τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Previous Article

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Next Article

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης στην τοπική κοινωνία. Μελέτη περίπτωσης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στην χρηματοδότηση δημόσιων πολιτικών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας &΄ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελούν συστατικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, για μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτό το σκοπό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνει […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας και ΚΑΟ: κοινά σημεία και συσχετίσεις ως προς τη φιλοσοφία τους. Η περίπτωση των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις Ομάδες Αυτοβοήθειας/Αλληλοβοήθειας και τα κοινά τους στοιχεία με τα εγχειρήματα ΚΑΟ. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τα Κέντρα Απεξάρτησης από τον αλκοολισμό και την εφαρμογή σε αυτά, της Κοινωνικής και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σύσταση και χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος ΚΑΟ. Η περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη σύσταση και χρηματοδότηση ενός εν δυνάμει εγχειρήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την περίπτωση ενός συνεταιριστικού καφενείου, μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. Στα πρώτα κεφάλαια […]