Μια επισκόπηση των κοινών: προσδιορισμός, καλές πρακτικές και η εφαρμογή τους στην εκπαίδευση

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η εργασία προσεγγίζει την εκπαίδευση ως έναν άυλο κοινό, ενώ ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα διαχείρισής της ως κοινό πόρο από τις ίδιες τις κοινωνίες, χωρίς την παρέμβαση των αγορών και τη ρύθμιση από κρατικές οντότητες. Η τελευταία οικονομική κρίση, που έπληξε συθέμελα την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, έδειξε ότι ούτε το κράτος, αλλά ούτε και η αγορά είναι σε θέση να παρέχουν στους πολίτες βασικούς πόρους για την επιβίωσή τους, όπως τα τρόφιμα, το νερό, ο καθαρός αέρας, τα δάση, η γνώση, η κοινωνική μέριμνα, η εκπαίδευση κ.ά.

Ως εναλλακτική λύση, εμφανίζεται όλο και με μεγαλύτερη ένταση η αυτοδιαχείριση των πόρων, με σκοπό οι πολίτες να πάψουν να εξαρτώνται από τις αγορές, αλλά ακόμα και από το κράτος. Αντίθετα από όσα πρεσβεύει ο νεοφιλελεύθερoς καπιταλισμός, η λύση μπορεί να είναι η διαφορετική οργάνωση των κοινωνιών, όπου οι πολίτες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των πόρων. Αυτό φαίνεται και από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, καθώς βαδίζουμε από την εννοιολογική εξοικείωση, στην ανάλυση διάφορων «κοινών» επιτυχιών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση καθώς παρουσιάζονται παραδείγματα που δείχνουν ότι η εκπαίδευση των κοινών δεν είναι μια ουτοπία.

Σημαντικό ρόλο για την απαιτούμενη παραπάνω κοινωνική αλλαγή διαδραματίζει ο χώρος της εκπαίδευσης, και κατ΄ επέκταση οι εκπαιδευτικοί, ώστε οι επόμενες γενιές να γνωρίσουν άμεσα τα οφέλη της αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης.

Previous Article

Οικοδομώντας Οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με έμφαση στην Κοινωνική Καινοτομία: Το παράδειγμα του Κιλκίς

Next Article

Η Λειτουργία της Ομάδας και οι Δυνατότητες Ανάπτυξης «Κοινών» στο Πολεμικό Ναυτικό

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τα τσελιγκάτα των Σαρακατσάνων της Δράμας ως κοινό

Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διατήρησης των κοινών πόρων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό η βιβλιογραφία αναφέρει ότι απαιτείται μια αξιόπιστη δομή απόδοσης δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αποκατάσταση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς με γνώμονα την αυτοδιαχείριση και την αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Ένας πιλοτικός σχεδιασμός στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην εναλλακτική προσέγγιση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου μέσα από όρους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επιχειρείται ένας πιλοτικός σχεδιασμός ενός δικτύου […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα και η Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020

Η εργασία αναφέρεται στο Οικοσύστημα και την Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των χωρών της Ν. Ευρώπης ( Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, Ελλάδα) στα πλαίσια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την εικοσαετία 2000-2020. Η εργασία, με βάση […]