Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Μηχανισμοί Στήριξης & Χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η Ανάλυση της Θερμοκοιτίδας.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον τρίτο τομέα της οικονομίας και αποτελείται από έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ διέπετε από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ως στόχο την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού, την επίλυση κοινωνικών θεμάτων και την ανάδειξη της κοινωνικής αξίας. Δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η παροχή υπηρεσιών, η παραγωγή προϊόντων, η εστίαση, κτλ. Οι μηχανισμοί στήριξης ποικίλουν και συμβάλλουν στην αύξηση αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ ως κύριο αντικείμενο μελέτης παρουσιάζεται η περίπτωση της θερμοκοιτίδας. Η θερμοκοιτίδα ανήκει στους μηχανισμούς στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν υποστηρικτικά από τα πρώτα κιόλας σχέδια για την έναρξη τους. Η εκπαίδευση, η οργάνωση και το κοινωνικό κεφάλαιο της νέας επιχείρησης συμβάλλουν στην επιτυχημένη πορεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Η σχεδιασμένη υποδομή βοηθά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην αγορά εργασίας καταπολεμώντας την ανεργία. Αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την έναρξη τους όπως το κεφάλαιο, τη διαχείριση των εσωτερικών δυσκολιών και ομαλοποιεί την είσοδο τους στην αγορά.

Τέλος, έχει πραγματοποιηθεί μελέτη περίπτωσης της θερμοκοιτίδας του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η λειτουργία της θερμοκοιτίδας και η στήριξη τόσο των κοινωνικών όσο και των συμβατικών επιχειρήσεων. Λέξεις- Κλειδιά Κοινωνική επιχειρηματικότητα, μηχανισμοί στήριξης, θερμοκοιτίδα, ΘΕΑ, ΕΒΕΑ.

Previous Article

Ευκαιρίες και Προκλήσεις των ΚΔΑΠ στην Ελλάδα και η σημασία της συν-εργατικότητας της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία τους – Μελέτη περιπτώσεων

Next Article

Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη. Μια εναλλακτική στρατηγική ανάπτυξης για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εφαρμογή Μεθόδων Κοινωνικής & Διοικητικής Λογιστικής και Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου σε Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.): Εφαρμογή στον Αστικό Συνεταιρισμό “Το Παγκάκι”

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (εφεξής και Κ.ΑΛ.Ο) αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, η δε οικονομική τους οργάνωση ακολουθεί τους κανόνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ενώ η αποτύπωση της λογιστικής εικόνας […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]