Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Εναλλακτική Προοπτική Ανάπτυξης: Προκλήσεις και προοπτικές

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η δομή και η εξέλιξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και να αναζητηθούν οι προοπτικές και οι απειλές της ανάπτυξής της. Έτσι, αναφέρθηκαν οι βασικοί ορισμοί που αφορούν στην ΚΑΟ και διερευνήθηκαν τα στοιχεία των εγχειρημάτων της, ώστε να διαπιστωθούν τα ζητούμενα της έρευνας. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, ορίζεται η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί που αποδόθηκαν σε αυτήν, καθώς και η εξέλιξή τους μέχρις ότου φτάσουμε στον σύγχρονο όρο, αν και παραμένει γενικός και συμπεριληπτικός, χωρίς να υπάρχουν σαφή όρια του τι περιλαμβάνει.

Στο ίδιο κεφάλαιο, ξεκινώντας από τον σημαντικότερο παράγοντα στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τον άνθρωπο, γίνεται περιγραφή του όρου ομάδα, πώς δομείται, διοικείται και φτάνει στην επιτυχία, ειδικά σε ένα χώρο που διακατέχεται από δημοκρατικότητα στη λήψη των αποφάσεων και μέλη που δεν αποσκοπούν στην κερδοφορία αλλά στην κοινή ωφέλεια. Περιγράφεται η σωστή μορφή ηγεσίας μίας ομάδας και οι τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα εγχειρήματα της ΚΑΟ. Περιγράφεται η εξέλιξη του Κοινωνικού Τομέα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, πώς αναπτύχθηκε η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα και ποια είναι η σημερινή θέση της ΚΑΟ στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Συνεχίζουμε, στο τρίτο κεφάλαιο, με μία σύντομη περιγραφή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ΚΑΟ. Αναφέρονται οι τρεις σημαντικότεροι νόμοι που επηρέασαν την πορεία, ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι διαφορές τους και ποιος είναι ο ισχύων νόμος. Θα αναφερθούν, επίσης, οι διαφορές στις μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων που εισάγει ο κάθε νόμος. Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφονται μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων και εναλλακτικών εγχειρημάτων. Αναφέρεται η συμβολή της ΚΑΟ στην οικονομική κρίση, πώς επηρέασε η κρίση τη θεώρηση της κοινωνικής οικονομίας και πώς ο άνθρωπος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας εναλλακτικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, μίας διαφορετικής κοινωνίας.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τέσσερις μελέτες περιπτώσεων (case studies) Κοιν.Σ.Επ. Αφού περιγραφεί η ερευνητική μεθοδολογία, παρουσιάζονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και οι απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Στο τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, εκπονήθηκε ένας πίνακας των δυνατών και αδύνατων στοιχείων του εσωτερικού περιβάλλοντος των ΚΟΙΝΣΕΠ και διερευνήθηκαν οι ευκαιρίες και οι απειλές από το εξωτερικό τους περιβάλλον. Οι προοπτικές και οι απειλές για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αναπτύσσονται και περιγράφονται λεπτομερώς στις τελευταίες ενότητες της έρευνας.

Previous Article

Δημοκρατική διακυβέρνηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Next Article

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον θεσμό των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, καθώς και στην πορεία του εν λόγω θεσμού στη διαχρονία, με αφορμή τον εσχάτως ψηφισμένο νόμο 4673/2020 με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις» […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια […]