Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες αγορές και είναι μέρος της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η παρούσα εργασία, μελετά την εφαρμογή των ΚΥΔΣ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ποια επιχειρήματα υποστηρίζουν αυτή τη πολιτική, ποια είναι τα κύρια ζητήματα που αφορούν στις εφαρμογές αυτές, ποια προβλήματα παρουσιάζονται, ποιοι οι λόγοι για τους οποίους οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνει ο νομοθέτης, ποιοι οι λόγοι για τους οποίους οικονομικοί φορείς που ανήκουν στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, και τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης που θα διευκολύνει να ξεπεραστούν τα προβλήματα.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται το οικοσύστημα των ΚΥΔΣ, οι ενωσιακές και εθνικές στρατηγικές, το θεσμικό πλαίσιο, και η επιχειρηματολογία σχετικά με την πολιτική. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής από άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, συμπεράσματα από αυτές τις εφαρμογές, και η μεθοδολογία της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται εφαρμογές στην Ελλάδα, ποιες είναι οι απόψεις των εμπλεκομένων, χαρτογραφείται η ΚΑΟ αναφορικά με τις ΚΥΔΣ, και βγαίνουν συμπεράσματα αναφορικά με τη δυναμική του οικοσυστήματος στη χώρα. Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνεται ένα σχέδιο δράσης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές που εντοπίστηκαν και να αυξηθεί η χρήση των ΚΥΔΣ. Στο τέλος της εργασίας αναφέρονται τα συμπεράσματα όλης της μελέτης.

Previous Article

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Next Article

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τοπικά αγροτικά προϊόντα και εναλλακτική νησιωτική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Κ.ΑΛ.Ο. Η περίπτωση της Λέσβου

Τα ελληνικά νησιά παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που τα φέρουν σε μειωμένη ανταγωνιστική οικονομική θέση σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας όπως: μικρό μέγεθος, απομόνωση, περιορισμένοι φυσικοί πόροι, χωροταξική θέση απόσταση από τα κέντρα […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης των φορέων ΚΑΛΟ στις δημόσιες αγορές, μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύναψης ΔΣΚΑ, με τη χρήση των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης […]

Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ»

Φως στο Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη επιδιώκει να ρίξει το διαδικτυακό Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» (Εκπαίδευση στην ΣΥΝεταιριστική ΝΟμοθεσία, το Δίκαιο, την Οργάνωση και τη Συνεργασία). ● […]