Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες αγορές και είναι μέρος της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η παρούσα εργασία, μελετά την εφαρμογή των ΚΥΔΣ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ποια επιχειρήματα υποστηρίζουν αυτή τη πολιτική, ποια είναι τα κύρια ζητήματα που αφορούν στις εφαρμογές αυτές, ποια προβλήματα παρουσιάζονται, ποιοι οι λόγοι για τους οποίους οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνει ο νομοθέτης, ποιοι οι λόγοι για τους οποίους οικονομικοί φορείς που ανήκουν στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, και τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης που θα διευκολύνει να ξεπεραστούν τα προβλήματα.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται το οικοσύστημα των ΚΥΔΣ, οι ενωσιακές και εθνικές στρατηγικές, το θεσμικό πλαίσιο, και η επιχειρηματολογία σχετικά με την πολιτική. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής από άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, συμπεράσματα από αυτές τις εφαρμογές, και η μεθοδολογία της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται εφαρμογές στην Ελλάδα, ποιες είναι οι απόψεις των εμπλεκομένων, χαρτογραφείται η ΚΑΟ αναφορικά με τις ΚΥΔΣ, και βγαίνουν συμπεράσματα αναφορικά με τη δυναμική του οικοσυστήματος στη χώρα. Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνεται ένα σχέδιο δράσης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές που εντοπίστηκαν και να αυξηθεί η χρήση των ΚΥΔΣ. Στο τέλος της εργασίας αναφέρονται τα συμπεράσματα όλης της μελέτης.

Previous Article

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Next Article

Η αγροτική συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα: Η τάση ισομορφισμού του συνεταιριστικού θεσμού με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες ενόψει του νόμου 4673/2020

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Το Πελίτι έχει αποτελέσει από τη δεκαετία του 1990 μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο της την ελεύθερη διακίνηση σπόρων. Το παράδειγμά της μάλιστα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντίθετο έναντι της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η πρόσβαση των προϊόντων των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ

Ο Αγροδιατροφικός τομέας θεωρείται από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Στις μέρες μας, θα ήταν χρήσιμο περισσότερο από ποτέ άλλοτε, λόγω της οικονομικής κρίσης, να αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία του ελλαδικού χώρου, τοποθετημένη πάνω […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]