Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από ένα μικρό δείγμα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή ενός μικρού αποτυπώματος στην σχετική έρευνα και γνώση του αντικειμένου, προσβλέποντας στη ορθότερη λειτουργία και στη περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Αρχικά γίνεται αναφορά στον τρίτο τομέα της οικονομίας και την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, εστιάζοντας στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις . Στη συνέχεια αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο των καλών πρακτικών διακυβέρνησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και η μεθοδολογία της έρευνας. Έπειτα από την παρουσίαση των φορέων και των ευρημάτων της έρευνας, ακολουθεί η εξαγωγή των συμπερασμάτων, που αναδεικνύουν το βασικό ρόλο που διαδραματίζει η ιδρυτική ομάδα στη λειτουργία των εγχειρημάτων , την ύπαρξη δομής, ρόλων και κανόνων μέσα σε αυτήν, την αποδοχή από τα μέλη των αξιών και αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, το δημοκρατικό τρόπο λήψης των αποφάσεων και διαχείρισης των συγκρούσεων.

Αντίστοιχα διαπιστώνεται το έλλειμμα δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων της έρευνας, καθώς και η ανάγκη για επιπλέον επένδυση στην εκπαίδευση των μελών και στη διάχυση των αξιών που αυτές πρεσβεύουν, στο σύνολο της κοινωνίας.

Previous Article

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Next Article

Η ενίσχυση της ΚΑΟ μέσα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Πειραιά

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ομάδες Αυτοβοήθειας, ΚΑΛΟ & Διακυβέρνηση: Περίπτωση ‘ΜΑΖΙ’

Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να παρουσιάσει μέσα από μια ενδελεχή θεωρητική έρευνα βασισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα τις αρχές και τις αξίες της. Ιδιαίτερη έμφαση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός. Η περίπτωση του «Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς» και η συμβολή του στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Η οικονομική κρίση, όπως και κάθε κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού, έχει άμεσες συνέπειες στην κοινωνία και πλήττει κυρίως τα πιο ευάλωτα τμήματά της, προκαλώντας συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας έχουν οδηγήσει εκατομμύρια […]