Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Καλές πρακτικές συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ολιγομελείς ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Από τη θεωρητική ανάλυση στη πρακτική εφαρμογή: περίπτωση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή των καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης, μέσα από ένα μικρό δείγμα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή ενός μικρού αποτυπώματος στην σχετική έρευνα και γνώση του αντικειμένου, προσβλέποντας στη ορθότερη λειτουργία και στη περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Αρχικά γίνεται αναφορά στον τρίτο τομέα της οικονομίας και την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, εστιάζοντας στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις . Στη συνέχεια αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο των καλών πρακτικών διακυβέρνησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και η μεθοδολογία της έρευνας. Έπειτα από την παρουσίαση των φορέων και των ευρημάτων της έρευνας, ακολουθεί η εξαγωγή των συμπερασμάτων, που αναδεικνύουν το βασικό ρόλο που διαδραματίζει η ιδρυτική ομάδα στη λειτουργία των εγχειρημάτων , την ύπαρξη δομής, ρόλων και κανόνων μέσα σε αυτήν, την αποδοχή από τα μέλη των αξιών και αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, το δημοκρατικό τρόπο λήψης των αποφάσεων και διαχείρισης των συγκρούσεων.

Αντίστοιχα διαπιστώνεται το έλλειμμα δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων της έρευνας, καθώς και η ανάγκη για επιπλέον επένδυση στην εκπαίδευση των μελών και στη διάχυση των αξιών που αυτές πρεσβεύουν, στο σύνολο της κοινωνίας.

Previous Article

Οι Δημόσιες Συμβάσεις, ως μέσο πρόσβασης των επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στις δημόσιες αγορές.

Next Article

Η ενίσχυση της ΚΑΟ μέσα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Πειραιά

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο θεσμός της ασφάλισης μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και μελέτη των αλληλασφαλιστικών οργανισμών, που αποτελούν μία από τις βασικές μορφές των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή, ακολουθώντας τη μακρά πορεία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές της χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής οικονομίας που δείχνει σημάδια «κόπωσης». Ξεκινάμε με την κριτική στην ανάπτυξη. Ένα όρο τόσο αόριστο που όμως ακολουθείται ως τις […]