Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από τα κάτω την υφιστάμενη κατάσταση παίρνοντας στα χέρια τους την ενέργεια για να τη στρέψουν στην κατεύθυνση των ανθρώπινων αναγκών, με όρους ενεργειακής δικαιοσύνης.

Η ανάπτυξη της εργασίας πραγματοποιήθηκε με την ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας με ερευνητικά δεδομένα που αντλήθηκαν από επίσημους φορείς και τη διεξαγωγή ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε 10 μελέτες περίπτωσης. Ως μεθοδολογία για την έρευνα επιλέξαμε την «ανάλυση περιεχομένου», ενώ ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης για να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τον πληθυσμό, τα κίνητρα, τις αξίες, τις προσδοκίες, την εσωτερική οργάνωση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ενεργειακές Κοινότητες και να διερευνήσουμε το ρόλο και τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού.

Στα πρώτα κεφάλαια αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία, επίσημα έγγραφα και θεωρητικές πηγές επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε κρίσιμες έννοιες για τις Ενεργειακές Κοινότητες και για την ενεργειακή φτώχεια υπό το πρίσμα των μεγάλων ενεργειακών αλλαγών που συντελούνται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο υπό την απειλή της κλιματικής κρίσης. Στα επόμενα κεφάλαια διερευνούμε τις έννοιες της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής δικαιοσύνης τη φύση και το χαρακτήρα των Ενεργειακών Κοινοτήτων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τη θέση τους στο ευρύτερο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε πως είναι εφικτή η δημοκρατική διαχείριση της ενέργειας με όρους ενεργειακής δικαιοσύνης.

Previous Article

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Next Article

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημοκρατική διακυβέρνηση για Κοιν.Σ.Επ.: από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΚΑΟ και Πρόσβαση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Παραγωγή Χρηματοδοτήσεων και Ρύθμιση Οφειλών στον Επιχειρηματικό Κύκλο μέσα από Μελέτες Περίπτωσης

Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, αναζητούν διαρκώς τρόπους να στηριχθούν χρηματοπιστωτικά όχι μόνο για την έναρξη της δραστηριότητας τους αλλά και για την περαιτέρω επιβίωση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα και η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Δημόσιες πολιτικές, εμπόδια και προτάσεις

Τα τελευταία έτη σημειώνεται ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ενώ η ανάπτυξή της είναι συνεχής. Σε αυτήν την περίοδο έχουν λάβει χώρα μια σειρά από θεσμικές και άλλες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Οικοσύστημα Συνεργατισμού Καρδίτσας ως Κοινό: Η Διάσταση της Εμπιστοσύνης

Iστορικά έχει αποδειχτεί, ότι η αυτοδιαχείριση, ως μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναπαράγεται, μπορεί να είναι βιώσιμη. Οι προοπτικές της βιωσιμότητας κρίνονται από διάφορους παράγοντες. Από την σκοπιά της […]