Η συμβολή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των ενεργειακών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και του ενεργειακού αποκλεισμού. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα ως δρώντες στο χώρο της ενέργειας φιλοδοξώντας να αλλάξουν από τα κάτω την υφιστάμενη κατάσταση παίρνοντας στα χέρια τους την ενέργεια για να τη στρέψουν στην κατεύθυνση των ανθρώπινων αναγκών, με όρους ενεργειακής δικαιοσύνης.

Η ανάπτυξη της εργασίας πραγματοποιήθηκε με την ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας με ερευνητικά δεδομένα που αντλήθηκαν από επίσημους φορείς και τη διεξαγωγή ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε 10 μελέτες περίπτωσης. Ως μεθοδολογία για την έρευνα επιλέξαμε την «ανάλυση περιεχομένου», ενώ ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης για να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τον πληθυσμό, τα κίνητρα, τις αξίες, τις προσδοκίες, την εσωτερική οργάνωση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ενεργειακές Κοινότητες και να διερευνήσουμε το ρόλο και τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού.

Στα πρώτα κεφάλαια αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία, επίσημα έγγραφα και θεωρητικές πηγές επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε κρίσιμες έννοιες για τις Ενεργειακές Κοινότητες και για την ενεργειακή φτώχεια υπό το πρίσμα των μεγάλων ενεργειακών αλλαγών που συντελούνται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο υπό την απειλή της κλιματικής κρίσης. Στα επόμενα κεφάλαια διερευνούμε τις έννοιες της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής δικαιοσύνης τη φύση και το χαρακτήρα των Ενεργειακών Κοινοτήτων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τη θέση τους στο ευρύτερο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε πως είναι εφικτή η δημοκρατική διαχείριση της ενέργειας με όρους ενεργειακής δικαιοσύνης.

Previous Article

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Next Article

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και δημοκρατική διακυβέρνηση για Κοιν.Σ.Επ.: από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αστικό κενό ή αστικό κοινό: Πολυχώρος λιπασμάτων Δραπετσώνας

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνά τις διαδικασίες διευθέτησης βιομηχανικών αστικών κενών στον πολυχώρο Δραπετσώνας, τα οποία δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο ρόλο του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού, χωροταξικού και πολιτικού και […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Βιωματική μάθηση μεταξύ ομοτίμων: τα οφέλη της στην εκπαίδευση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Αποτίμηση πρακτικής εφαρμογής

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνούμε τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής βιωματικής μάθησης μεταξύ μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) σε πλαίσιο ομοτιμίας, και τα οφέλη που έχει μια τέτοια προσέγγιση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και το πεδίο […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο κοινοβουλευτικός λόγος περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης (Ν.4430/2016)

Η Ελλάδα, πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλος της Ευρωζώνης, ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή ύφεση, που επέφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. […]