Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή (ΚΥΚΑ) στοχεύει στη δημιουργία ενός καμβά που περικλείει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν έναν καταναλωτή ως κοινωνικά υπεύθυνο και τον διαχωρίζουν από τον συμβατικό.

Ο κοινωνικός καταναλωτής είναι το ενεργό στοιχείο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) η οποία αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της οικονομίας, την κοινωνία και το περιβάλλον διαφορετικά από το καπιταλιστικό μοντέλο. Αυτός ο χώρος θέτει τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο κέντρο του ενδιαφέροντος και στοχεύει στο ευ ζην, με το βλέμμα στραμμένο σε έναν καλύτερο κόσμο. Στοχεύει στο κοινωνικό καλό, το περιβάλλον και την ευημερία, έχοντας μια πλουραλιστική οπτική αναφορικά με τη λειτουργία της οικονομίας.

Στην ανά χείρας διπλωματική έρευνα, γίνεται λόγος για την Κοινωνική Κατανάλωση με βάση αξίες, που έχουν ως στόχο την ευρύτερη κοινωνική αλλαγή και τελικά την αποανάπτυξη. H εφαρμογή κοινωνικής καινοτομίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδρομής και το ενδιαφέρον είναι στραμμένο σε κοινωνικές αξίες. Ο στόχος εδώ, είναι η δημιουργία θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου μέσω της ηθικής κατανάλωσης. Η συζήτηση αφορά τον Κοινωνικό Καταναλωτή όπου η κατανάλωσή του παίρνει μια μορφή πολιτικής πράξης στη θέση της εφήμερης απόλαυσης.

Με τα παραπάνω κατά νου, δημιουργήθηκε ο καμβάς που εμπεριέχει όλα εκείνα τα δομικά χαρακτηριστικά καταναλωτικής συμπεριφοράς του ΚΥΚΑ που τον οδηγούν στην απόφαση για αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του χώρου της ΚΑΟ, παρέχοντας ένα νέο εργαλείο για την προσέγγιση του Κοινωνικού Καταναλωτή.

Εμπεριέχει, ταυτόχρονα, το στοιχείο του αλτρουισμού από πλευράς συγγραφέα με την έννοια πως επιλέχθηκε θέμα που θα συμβάλλει, ενδεχομένως, στην ενδυνάμωση του χώρου της ΚΑΟ και των κοινωνικών εγχειρημάτων. Ιδανικά, θέλουμε να προσφέρει μια απλοποιημένη διαδικασία αποσαφήνισης και καταγραφής των αναγκών και των χαρακτηριστικών του ΚΥΚΑ, με στόχο την καλύτερη και περισσότερο στοχευμένη δημιουργία υπηρεσιών και προϊόντων που τον αφορούν, άρα και τη διεύρυνση του χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η σκιαγράφηση του προφίλ του Κοινωνικά Υπεύθυνου Καταναλωτή

Previous Article

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας ως μοντέλο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Next Article

Μελέτη Αποσαφήνισης Εργασιακών-Ασφαλιστικών και Λογιστικών-Φορολογικών Θεμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μια επισκόπηση των κοινών: προσδιορισμός, καλές πρακτικές και η εφαρμογή τους στην εκπαίδευση

Η εργασία προσεγγίζει την εκπαίδευση ως έναν άυλο κοινό, ενώ ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα διαχείρισής της ως κοινό πόρο από τις ίδιες τις κοινωνίες, χωρίς την παρέμβαση των αγορών και τη ρύθμιση […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία στους ΟΤΑ υπό το πρίσμα της κοινωνικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης Περιφέρεια Αττικής

Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετώνται εκτενώς οι έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας και εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι αρχές της κυκλικής οικονομίας έχουν ενσωματωθεί από τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εξερευνώντας τον χώρο των ψηφιακών κοινών στην Ελλάδα: η περίπτωση του P2P Lab.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη και μελέτη δομών ψηφιακών κοινών στον ελληνικό χώρο. Η πιο γνωστή οργανωμένη τέτοια δομή που εστιάζει στην ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και την τεχνολογία είναι το P2P […]