Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μια εναλλακτική προοπτική για τα οικονομικά συστήματα διαδραματίζει ήδη ενεργό ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά μια τρίτη οικονομία, εφόσον τα μορφικά χαρακτηριστικά και οι αξίες που τη διέπουν διαφοροποιούνται από εκείνα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλλει αισθητά στην ποιότητα εργασίας και την παραγωγικότητα των εργαζομένων που απασχολούνται στον τρίτο τομέα, με συνέπεια την παροχή ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών στην κοινωνία.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών εγχειρημάτων σε σύγκριση με αυτά της συμβατικής επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα αναλύεται το εργασιακό περιβάλλον, οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτό, καθώς και το ζήτημα των εργασιακών συγκρούσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της ποσοτικής μεθόδου, από την ανάλυση του ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε σε εργαζόμενους δημοσίων, ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι 180 συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση, καθώς και το φαινόμενο των συγκρούσεων και τους τρόπους επίλυσής του. Το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα την ευημερία των εργαζομένων αλλά και τις εργασιακές τους επιδόσεις. Η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν προσφέρουν πιθανές λύσεις και τρόπους διαχείρισης των εργασιακών ζητημάτων που εντοπίζονται.

Previous Article

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Next Article

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις: ο οικονομικός και κοινωνικός τους αντίκτυπος

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αλληλασφάλιση και την συνεταιριστική ασφάλιση, και ειδικότερα την παρουσίαση της θεωρίας και των βασικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και τη δυναμική του τομέα, όπως και τη μελέτη συγκεκριμένων […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ασκείται καθημερινά από όλους μας, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η λήψη απόφασης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων ΚΑΟ, προκλήσεις, προβλήματα και ανάγκες

Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύσταση φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) είναι μία διαδικασία που παραδοσιακά αναλαμβάνουν τα λογιστικά γραφεία των οποίων οι υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λογιστική απεικόνιση […]