Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και το ζήτημα των συγκρούσεων σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα και των εγχειρημάτων Κ.Α.Ο.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μια εναλλακτική προοπτική για τα οικονομικά συστήματα διαδραματίζει ήδη ενεργό ρόλο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής: οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και περιβαλλοντική. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά μια τρίτη οικονομία, εφόσον τα μορφικά χαρακτηριστικά και οι αξίες που τη διέπουν διαφοροποιούνται από εκείνα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλλει αισθητά στην ποιότητα εργασίας και την παραγωγικότητα των εργαζομένων που απασχολούνται στον τρίτο τομέα, με συνέπεια την παροχή ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών στην κοινωνία.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών εγχειρημάτων σε σύγκριση με αυτά της συμβατικής επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα αναλύεται το εργασιακό περιβάλλον, οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτό, καθώς και το ζήτημα των εργασιακών συγκρούσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της ποσοτικής μεθόδου, από την ανάλυση του ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε σε εργαζόμενους δημοσίων, ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι 180 συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση, καθώς και το φαινόμενο των συγκρούσεων και τους τρόπους επίλυσής του. Το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα την ευημερία των εργαζομένων αλλά και τις εργασιακές τους επιδόσεις. Η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν προσφέρουν πιθανές λύσεις και τρόπους διαχείρισης των εργασιακών ζητημάτων που εντοπίζονται.

Previous Article

Αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας γύρω από την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε εγχειρήματα ΚΑΛΟ και τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Next Article

Αστικά κοινά, Θεσμοποίηση, Μετασχηματιστικές δυναμικές. Το παράδειγμα της Μπολόνια

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Θεωρίες και Πρακτικές Μικροπίστωσης στις Απαρχές της ΚΑΟ

Η μικροπίστωση αποτελεί ιστορικό προηγούμενο και βασικό συστατικό του ευρύτερου πλαισίου της μικροχρηματοδότησης. Εξ αρχής στόχος υπήρξε η ανακούφιση χωρίς διακρίσεις από τη φτώχεια σε όλες τις μορφές της. Διαχρονικά και διατοπικά έλαβε διάφορες μορφές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Προκλήσεις για τη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των συνεργατικών εικονικών δικτύων φαρμακείων

Αυτή η Διπλωματική Εργασία διερευνά τις προκλήσεις στη συνεταιριστική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προηγούμενες αναφορές αφορούν κυρίως στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις στη διακυβέρνησή τους που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών από αυτούς. Μια μερίδα συνεταιριστικών […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο ρόλος των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Impact Hub Athens

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το είδος της επιχειρηματικότητας που επιδιώκει να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η μόλυνση του περιβάλλοντος και στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου και όχι του κέρδους. […]