Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η παρουσία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη: Συγκριτική μελέτη των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρχικά, επιχειρείται η εννοιολογική διασάφηση βασικών όρων που σχετίζονται με την ΚΑΟ, ενώ πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή αναφορικά με την εξέλιξη των συνεργατικών μοντέλων. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της ΚΑΟ καθώς και οι τομείς δράσεις της, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα.

Στη συνέχεια, αναδεικνύεται η συμβολή της ΚΑΟ στην τοπική ανάπτυξη, οι συνέργειες που αναπτύσσονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και τα προβλήματα που αναφύονται και δρουν ανασταλτικά. Στο πλαίσιο αυτό, στο ερευνητικό μέρος της εργασίας , έγινε προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού ανάπτυξης κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ φορέων ΚΑΟ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφαρμόζοντας συγκριτική μελέτη στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Previous Article

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ως πρακτική συνεργασίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, σε περιπτώσεις μελέτης θεσμικής μορφής της ΚΑΟ και μη θεσμικής μορφής

Next Article

Οι κοινωνικές αξίες και ο παραγόμενος κοινωνικός αντίκτυπος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η περίπτωση του “Κλίμαξ Plus”

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων στον κλάδο της πολιτιστικής βιομηχανίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με βάση στοιχεία που αντλήθηκαν από επικοινωνία με στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων, έγινε μία […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ανάλυση των σπόρων ως κοινό αγαθό και της περίπτωσης του εγχειρήματος Πελίτι μέσα από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ostrom και των αυτόνομων μαρξιστών

Το Πελίτι έχει αποτελέσει από τη δεκαετία του 1990 μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο της την ελεύθερη διακίνηση σπόρων. Το παράδειγμά της μάλιστα, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντίθετο έναντι της […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αξιολόγηση Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου ως χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής ΚΑΟ). Οι χρηματοδοτικές λύσεις οι οποίες με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες […]