Η μικροχρηματοδότηση ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο Ν. 4701/2020 εισάγει, στην Ελλάδα, ένα πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, που απευθύνεται μεταξύ άλλων και προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το υφιστάμενο ερευνητικό έργο, τονίζουν ότι ένα πολυμετοχικό οικοσύστημα μικροχρηματοδοτήσεων, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η διερεύνηση των πολιτικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και του υφιστάμενου ερευνητικού έργου, για τη μικροχρηματοδότηση, ως εργαλείο χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων και εν συνεχεία, του αν και κατά πόσο, μπορεί, το πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων του Ν. 4701/2020, να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Συνδυασμός δευτερογενούς έρευνας με διερεύνηση των πολιτικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και του υφιστάμενου ερευνητικού έργου, γύρω από τη μικροχρηματοδότηση, ως εργαλείου χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων και πρωτογενούς έρευνας μέσω ερωτηματολογίου σε κοινωνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους.

Η μικροχρηματοδότηση, προτείνεται ως ένα σημαντικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων, όμως, μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα με πολυμετοχική προσέγγιση και επιμερισμό των κινδύνων. Παράλληλα, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η χρηματοδότηση αυτή, πρέπει να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και να δοθεί έμφαση στη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου. Το πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων του Ν. 4701/2020, μπορεί να καλύψει, σε πρώτη φάση, τόσο τις χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και τις ανάγκες για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών των ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων του Ν. 4701/2020, θεσπίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μικροχρηματοδότηση και μπορεί, θεωρητικά, να συμβάλλει στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αποτελεί, όμως, μόνον το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος μικροχρηματοδοτήσεων, η οποία προϋποθέτει ακόμα πολλά βήματα. Πέραν του οικοσυστήματος αυτού, προκειμένου η χρηματοδότηση να καταστεί αποτελεσματική, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν σημαντική πρόοδο, τόσο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους όσο και για τη μέτρηση των κοινωνικών τους επιπτώσεων.

Previous Article

Η εργασία ως κοινό. Η ανάδυση και διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας στην πόλη

Next Article

ΚΑΟ και Πρόσβαση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Παραγωγή Χρηματοδοτήσεων και Ρύθμιση Οφειλών στον Επιχειρηματικό Κύκλο μέσα από Μελέτες Περίπτωσης

You might be interested in …

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Συστέγαση εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας: Δυνατότητες, προκλήσεις και αλληλεπίδραση στο αστικό περιβάλλον. Οι περιπτώσεις των Projekthaus Potsdam και Inwol

Το ζήτημα της στέγης απασχολεί τη γερμανική κοινωνία εδώ και δεκαετίες, μια που ο “εξευγενισμός” (gentrification) και η κερδοσκοπία στη γη και στα ακίνητα εκτινάσσει τις τιμές στα ύψη, εκτοπίζοντας τους ενοίκους από τις γειτονιές […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις της Κ.Α.Ο.

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων ασκείται καθημερινά από όλους μας, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η λήψη απόφασης […]

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: Ευρωπαϊκή εμπειρία και Ελληνική πραγματικότητα

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις (ΚΥΔΣ), αποτελούν εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων μέσα από τις δημόσιες αγορές και τη χρήση του δημόσιου χρήματος. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις […]